Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/123/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003.

UCHWAŁA Nr VIII/123/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003 r.


w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2003.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 zm. w 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek ( związanych z realizacją celów o charakterze publicznym ) do łącznej kwoty nie przekraczającej 100.000 w roku budżetowym 2003, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm, ).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

W dniu 08.04.2003r. Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Gryfinie zwrócił się z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 60.000 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych ). Pożyczka zostanie wykorzystana na wypłatę zaległej trzynastej pensji wraz ze składkami ZUS dla pracowników oraz zaległych składek ZUS za miesiąc luty br. W uchwale Nr III/40/02 z dnia 30.12.2002 r. Rady Miejskiej w Gryfinie w § 14 dotyczącym upoważnień Rady Miejskiej nie został zawarty zapis o upoważnieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania pożyczek.

W związku z powyższym podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Burmistrza w przedmiotowej sprawie uważa się za zasadne.