Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/117/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

UCHWAŁA Nr VIII/117/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.1806/ i w związku z § 22 ust..3 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ uchwala się co następuje:
 

§ 1. Ze składu osobowego Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska odwołuje się Wiesława Celmera, a powołuje Ireneusza Sochaja. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan