Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/120/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem.

UCHWAŁA Nr VIII/120/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie uporządkowania na terenie miasta i gminy przebiegu niektórych ulic zgodnie z ich znaczeniem. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984/ i art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 984, 216 poz.182/ uchwala się co następuje: 

§ 1. Dokonać przejęcia od Starostwa Powiatowego w Gryfinie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfina o znaczeniu lokalnym: Orląt Lwowskich, Pionierów, części Sprzymierzonych, Targową, Wincentego Witosa, Władysława Reymonta, Bolesława Prusa i Juliusza Słowackiego i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Dokonać przekazania do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ulic gminnych na terenie miasta i gminy Gryfino o znaczeniu ponad lokalnym tj. ulic: Hugo Kołłątaja i Kolejowej w Gryfinie oraz ulic: Zielnej i Długiej w Żabnicy.

§ 3. Przekazanie ulic nastąpi najpóźniej w czwartym kwartale 2003 roku na podstawie dokumentacji geodezyjnej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie:

Przedłożony projekt uchwały jest wynikiem spotkań roboczych jakie odbyły się głównie w kwietniu w bieżącego roku i poświecone były poprawie dróg powiatowych na terenie Gminy Gryfino. Powstała wspólna inicjatywa Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie przejęcia i przekazania sobie zamiennie odpowiadające kilometrom ulice na terenie Gminy. Zaproponowany wykaz ulic nie jest ostateczny, gdyż w wyniku wykonania dokumentacji geodezyjnej głównie w zakresie ulic przekazywanych do Zarządu powiatu Gryfińskiego mogą zajść drobne korekty wynikające z ich długości. 
W przedmiocie sprawy Rada Powiatu Gryfińskiego na najbliższej sesji podejmie podobna uchwałę.
Proponowana uchwała ma znaczenie intencyjne, formalne przejęcie nastąpi w końcówce br.
Uporządkowanie ulic upoważni Gminę do finansowania modernizacji, remontów a niniejsza uchwała do rozpoczęcia procedury zmierzającej do formalnego przejęcia.