Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/116/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie składu Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr VIII/116/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie składu Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 194  ust. 1   ustawy z dnia  16 lipca   1998 r.  Ordynacja wyborcza   do  rad gmin,   rad  powiatów   i   sejmików województw   /Dz. U. Nr   95, poz. 602;   zm. Dz. U. z   1998r.   Nr 160   poz. 1060;   z 2001r.   nr   45poz   497, Nr   89   poz. 971; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr   113   poz. 984, Nr   214   poz.1806/, uchwalasię   co   następuje:

§ 1. W   związku z wygaśnięciem   mandatu radnego Wiesława   Celmera do   Rady   Miejskiej    w   Gryfinie   wybranego w   Okręgu   Wyborczym nr  1   z listy   nr 12   „Bezpartyjny Blok   Samorządowy”  stwierdza się   wstąpienie   na opróżnione   miejsce   kandydata Ireneusza Sochaja  z tej samej   listy, który   w   wyborach uzyskał  kolejno   największą liczbę   głosów  i nie utracił prawa   wybieralności.

§   2. Zobowiązuje się   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  do   przekazania niniejszej uchwały   zainteresowanemu,   Wojewodzie   Zachodniopomorskiemu oraz   Komisarzowi Wyborczemu   w   Szczecinie.

§   3. Uchwała wchodzi   w życie  z   dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan