Sesja nr VIII

UCHWAŁA Nr VIII/122/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 maja 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

UCHWAŁA Nr VIII/122/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 maja 2003r.


w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust.2 plrt.9 lit ."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/D.U.z201 Nrl42,poz.l591, Dz.U.z2002rNr23, poz.220,Nr. 62 , poz.558 ,Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806 / oraz art.68 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 zm: DZ.U.Z 200lr Nr 129,poz. 1447, Nr 154,poz. 1800, DZ.U. z 2002r Nr 25,poz.253 , Nr 47, poz.676, Nr 126,poz. 1070 ,Nr 113,poz.984, Nr 130,poz.l 112, Nr 200,poz. 1682 ,Nr 240, poz.2058, DZ.U. z 2003r-nr 1.poz. 15    - uchwala się co następuje:

 nieruchomościami, nabywanych przez najemców przy jednorazowej wpłacie całej ceny sprzedaży   w następujących wysokościach :

 1. 90% przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w danym budynku
 2. 80% przy sprzedaży lokali w pozostałych przypadkach,
 3. 5% dodatkowej bonifikaty przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów lub wdów po kombatantach, przy czym bonifikata liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2 .

§ 2. Bonifikaty dotycz~ lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino,   na terenie miasta i gminy Gryfino ,które dotychczas

zostały przeznaczone do sprzedaży uchwałami Rady Miasta i Gminy Gryfino oraz uchwałami Rady Miejskiej , o numerach :

 • XIII/75/91 z dn. 2.03.1991r,
 • XVI/223/2000 z dn. 2.03.2000r,
 • XIV/170/92zdn. 27.02.1992r,
 • XXII/239/92 z dn.26.11.1992r,
 • XXIII/258/93 z dn. 5.01.1993r,
 • XLII/333/93 z dn. 29.12.1993r,
 • III/19/98/ z dn. 3.12.1998r,
 • VIII/101/99 z dn.29.04.1999r,
 • XI/157/99 z dn.23.09.1999r,
 • XI/158/99 z dn.23.09.1999r,
 • XXXVI/477/01 z dn. 15.11.20011,
 • XXXVII/495/01 z dn.10.12.2001r,

 • XL/529/02 z dn. 1.02.2002r,
 • XL/530/02 z dn. 1.02.2002r,
 • V/77/03zdn.27.02.2003r,
 • VII/93/03 z dn. 24.04.2003r   

wymienionych w załączniku uchwały.

 § 3. Uchwala mniejsza obowiązuje do 30 kwietnia 2004 roku.

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

  § 5. Traci moc uchwala nr XLIX/621/02 Rady Miejskiej z dnia 10 października 2002 roku w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, po łożonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

  § 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

W ostatnim okresie znacznie zmalała sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Należy domniemywać , że dotychczasowe bonifikaty przy sprzedaży lokali są zbyt niskie.

Dla zachęcenia najemców do wykupu lokali uzasadnionym jest stworzenie korzystniejszych warunków sprzedaży poprzez wprowadzenie wyższych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszalnych za gotówkę.

      WYKAZ         

budynków gminnych, w których znajdują się   lokale mieszkalne   przeznaczone do sprzedaży, położone na terenie miasta i gminy Gryfino.

       MIASTO GRYFINO

   L. P. Położenie budynku – ulica         Numer budynku               

 1. Adama Asnyka                                9 –15
 2. Bolesława Chrobrego                       2
 3. Bolesława Chrobrego                       8 –14
 4. Bolesława Chrobrego                     16 –18
 5. Bolesława Chrobrego                     20 – 28
 6. Łużycka                                            2 –  4
 7. Łużycka                                          16 – 18
 8. Łużycka                                          24
 9. Łużycka                                          27 – 29
 10. Łużycka                                          61
 11. Łużycka                                          82
 12. Łużycka                                        140
 13. Garbarska                                         4
 14. Grunwaldzka                                   10
 15. Grunwaldzka                                   12
 16. Grunwaldzka                                   16 – 26
 17. Zygmunta Krasińskiego                    85 – 95
 18. Bolesława Krzywoustego                   1 –   3
 19. 1 Maja                                             12 –12 a
 20. 1 Maja                                             13 –13  a
 21. 1 Maja                                             14 –14  a
 22. 1 Maja                                             15 –15  a
 23. 1 Maja                                             19 – 22
 24. 9 Maja                                               1
 25. Mieszka I                                         23, 25, 25 a
 26. Mieszka I                                         27
 27. Niepodległości                                   2
 28. Niepodległości                                   4 – 6
 29. Niepodległości                                   8 – 10
 30. Niepodległości                                 12 – 14
 31. Niepodległości                                 19 – 21
 32. Niepodległości                                 23 – 25
 33. Niepodległości                                 27 – 29
 34. Niepodległości                                 31 – 33
 35. Niepodległości                                 35 – 37
 36. Szczecińska                                        1
 37. Szczecińska                                        3
 38. Szczecińska                                      15
 39. Szczecińska                                      41
 40. Szczecińska                                      52
 41. Flisacza                                            37
 42. Flisacza                                            39 – 41
 43. Flisacza                                            43
 44. Fabryczna                                        22
 45. Fabryczna                                        24
 46. Kościelna                                         25
 47. Kwiatowa                                          1
 48. Tadeusza Kościuszki                        11
 49. Tadeusza Kościuszki                        12
 50. Tadeusza Kościuszki                        13
 51. Pomorska                                        38
 52. Pomorska                                        39
 53. Piastów                                            11
 54. Piastów                                            13
 55. Piastów                                            15
 56. Juliusza Słowackiego                          1
 57. Sprzymierzonych                                7 – 9
 58. Sprzymierzonych                              11
 59. Wojska Polskiego                            10
 60. Zielna                                               6A
 61. Zielna                                               6 – 8
     GMINA GRYFINO                                          
 1. Chlebowo                                                           11
 2. Stare Brynki / obręb Czepino/ ul.Szczecińska        4
 3. Chwarstnica, ul. Kościelna                                    1, 3, 5,
 4. Daleszewo ul.Sportowa                                        6
 5. Daleszewo ul. Gryfińska                                      19
 6. Daleszewo ul. Gryfińska                                      97
 7. Gardno ul. Niepodległości                                     2
 8. Nowe Czarnowo                                                 15
 9. Pniewo ul.Gryfińska                                             20
 10. Pniewo ul.Gryfińska                                             22
 11. Pniewo ul.Gryfińska                                             26A
 12. Pniewo ul.Gryfińska                                             39A
 13. Sobieradz                                                            12
 14. Wełtyń ul.Kościelna                                               6
 15. Żabnica ul.Zielna                                                    5
 16. Żabnica ul. Szkolna                                              16