Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/93/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2.

UCHWAŁA Nr VII/93/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   24 kwietnia 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 - działka nr 41/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.l591, Dz.U.z 2002r Nr 23 ,poz. 220, Nr 62,poz.558 ,Nr 113,poz.984 i Nr 214,poz.l806 / oraz art. 34 ust.l pkt.3 i art. 37 ust.2 pkt. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z2000r Nr46,poz.543, zm: Dz.U. z2001r 129,poz.l447, Nr 154,poz. 1800 , z 2002r Nr 25,poz.253, Nr 47 poz.676, Nr 126 ,poz. 1070, Nr 113 , poz.984, Nr 130,poz. 1112 , Nr 200,poz. 1682 ,Nr 240,poz.2058, z 2003r Nr l,poz. 15  / - uchwala się co następuje :

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynku gminnym ,położonym w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4 wraz z nieruchomością gruntową , oznaczoną numerem działki 41/2 o pow. 0,0682 ha ( załącznik ).

§ 2 . Sprzedaż uwarunkowana jest jednoczesnym wykupem wszystkich lokali przez najemców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o trzech lokalach mieszkalnych , położonym w Gryfinie przy ul. Garbarskiej 4.

Działka siedliskowa do budynku oznaczona jest numerem 41/2 o powierzchni 0,0682 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość położona jest w jednostce bilansowej posiadającej zapis : - 6.MM  „zabudowa mieszkaniowa mieszana tzn. dopuszczalna jest zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Najemcy lokali wystąpili z wnioskami o ich kupno. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż lokali na rzecz najemców następuje w drodze bezprzetargowej.

Podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

Lista załączników:
załącznik [77845 bajtów]