Sesja nr VII

UCHWAŁA Nr VII/113/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003r.

UCHWAŁA Nr VII/113/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 kwietnia 2003 r.


w sprawie: utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib komisji obwodowych dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r.

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003r.

§ 2. Granice, numery obwodów oraz siedziby komisji obwodowych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozplakatowanie obwieszczeń oraz publikację w prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

       

Obwody głosowania oraz siedziby komisji obwodowych utworzone w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym pielęgnacyjno-opiekuńczym i w zakładzie pomocy społecznej na terenie gminy Gryfino.

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba komisji obwodowej

19

Obwód obejmujący:

nieruchomość zabudowaną - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej

Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

20

Obwód obejmujący:

nieruchomość zabudowaną - Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach 11

21

 Obwód obejmujący:

nieruchomość zabudowaną - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie ul. Parkowa 5 (budynek byłej Przychodni Rejonowej Nrl)

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 30 ust. l Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499, zmiany; Dz. U. z 2001r. Nr 74 poz. 786; Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1802; Dz. U. z 2002r. Nr 14 poz. 128; Dz. U. z 2002r. Nr 127 poz. 1089; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984) w związku z art. 6 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) nakazuje utworzenie obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, zakładzie pomocy społecznej bądź w innym zakładzie tego rodzaju, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej”

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie złożyli deklarację, że w przewidywanym terminie referendum ogólnokrajowego w kierowanych przez nich placówkach przebywać będzie minimum 50 bądź mniej osób uprawnionych do głosowania.

W związku z powyższym istnieje konieczność powołania na trenie Gminy Gryfino trzech obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie psychiatrycznym i w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w 2003 r.

Siedziby obwodowych komisji nr 19 i 20 zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania, natomiast siedziba komisji obwodowej nr 21 została ustalona w budynku byłej Przychodni Rejonowej Nr l przy ulicy Niepodległości 28 do której wyborcy (pacjenci) będą mieli zapewniony dostęp od strony ulicy Parkowej, przy której położony jest budynek Szpitala Powiatowego. Odległość między budynkami wynosi ok. 50 metrów. Lokalizacja siedziby tej komisji w szpitalu jest niemożliwa, mimo usilnych starań w tym zakresie dyrekcji Szpitala Powiatowego, z przyczyny braku odpowiedniego pomieszczenia.