Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/79/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

UCHWAŁA Nr V/79/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie nabycia na mienie gminne w drodze wykupu części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r Nr 142,poz.l591, Dz.U. z 2002r Nr 23.poz.220 , Nr 62,poz.558 i Nr 113, poz.984 / - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na mienie gminne w drodze wykupu od właściciela - Grzegorza Kupryjańczyka , części nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 147/2 ( załącznik ), o powierzchni około 80 m2, położonej w obrębie Wirów, z przeznaczeniem pod wiatę autobusową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

Uzasadnienie

Na wniosek mieszkańców wsi Wirów , na koszt Gminy wykonano wiatę autobusową na części działki nr 147/2, stanowiącej własność Grzegorza Kupryjańczyka.

Właściciel działki wyraził zgodę na zajęcie części działki pod wiatę, do czasu formalnego przejęcia gruntu przez Gminę w drodze wykupu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.