Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/85/03 RADY MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałą Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.

UCHWAŁA Nr V/85/03
 RADY MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE 
z dnia 27 lutego 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej  w  Gryfinie  z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami,, zmienionej uchwałą Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109  poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085,   Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje :

§ 1  W uchwale Nr IV/65/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r. wprowadza się następującą zmianę  w § 1 ust. 2 pkt 2 dopisuje się:

po słowach „...obszarów objętych uchwałami”: „Rady Miejskiej w Gryfinie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych”,

podpunkty od 25 do 29 o następującym brzmieniu:

  • 25.  Nr V/ 70 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
  • 26.  Nr V/ 71 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
  • 27.  Nr V/ 72 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
  • 28.  Nr V/ 73 /03 z dnia 27 lutego 2003r.
  • 29.  Nr V/ 74 /03 z dnia 27 lutego 2003r.

§ 2  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Jan  Ragan    

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały

-   Nr III/ 47 /02 Rady Miejskiej  w  Gryfinie  z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałą Nr IV / 65 / 03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003r.

 Potrzeba przystąpienia do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. i gm. Gryfino wynika z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi:

Art. 67. 1. (44) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, tracą moc po upływie 8 lat od dnia jej wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. (45) Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, rada gminy uchwali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, plan, o którym mowa w ust. 1, zachowuje ważność, w granicach objętych uchwałą, do czasu uchwalenia nowego planu, jednak nie dłużej niż przez 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terenów objętych zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonanymi na zasadach określonych w ustawie.

3. Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. 1, rada gminy jest obowiązana do uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. „

W świetle powyższego podjęta została uchwała Nr III/ 47 / 02 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami.

W związku z koniecznością wyłączenia z ww. uchwały terenów, dla których prowadzone są już zmiany w planie oraz w celu umożliwienia prac związanych z opracowywaniem zmian planu w indywidualnych przypadkach, konieczna była zmiana uchwały Nr III/47/02.

Uchwałą Nr IV/65/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. wprowadzona została zmiana do ww. uchwały, polegająca na nadaniu nowego tytułu uchwale, po zmianie brzmi : uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz wyłączeniu z obszaru opracowania  terenów,  na których aktualnie realizowane są zmiany w planie.

Projektowane kolejne 4 zmiany w planie, dla których przygotowane zostały projekty uchwał Nr: „A”, „B”, „C”, „D” należy również wyłączyć z opracowania obejmującego całą Gminę Gryfino stąd projekt uchwały  w przedmiotowej sprawie.