Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/75/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR V/75/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r., Dz. U. Nr 23 poz.220 i Dz.U.Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806 z 2002r/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz, U.z 2000r.Nr 46,poz.543 zm: z 2001 r. Dz.U.Nr 129,poz.l447, Nr 154 , poz. 1800, z 2002r, Dz.U.Nr 25, poz.253 i Dz.U.Nr 74,poz.676, Nr 126, poz,1070i Nr 113, poz.984 / - uchwala się co następuje:

§   1. Przeznacza się   do   sprzedaży w drodze   bezprzetargowej   część nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej nr 64 o powierzchni około 480 m2, położonej w obrębie 5 m ( załącznik ). Gryfino, na rzecz Wiesława i Weroniki małż. Pawłowskich, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej przez nich nieruchomości zabudowanej nr 63 /położonej jak wyżej/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/543/98 z dnia 17 czerwca 1998r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej części działki nr 64, położonej w obrębie 5 m.Gryfino oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności budynków gospodarczych, znajdujących się na tym gruncie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Małż. Wiesław i Weronika Pawłowscy, są właścicielami działki zabudowanej nr 63 o pow. 632 m2, położonej w obrębie 5 m. Gryfino.

W/w wystąpili z wnioskiem o nabycie części działki gminnej nr 64 celem powiększenia posiadanego siedliska i uregulowania stanu prawnego gruntu pod budynkami postawionymi na działce gminnej.

Właściciele zabudowań dokonali inwentaryzacji geodezyjnej budynków i uzyskali w Starostwie Powiatowym pozwolenie na użytkowanie wybudowanych budynków na działce nr 64.

Działka gminna nie posiada dostępu do drogi publicznej i nie może być przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu.

W związku z powyższym uzasadnione jest przeznaczenie do zbycia na rzecz małż. Pawłowskich w drodze bezprzetargowej części działki nr 64 o pow. około 480 m2, na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 63 a tym samym uregulowanie stanu prawnego gruntu pod budynkami.