Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/82/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie zmiany uchwały: Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie.

UCHWAŁA Nr V/82/03
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały: Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „i” oraz art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, zm. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686,Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001r. Nr 45 poz.497), art. 52 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 zm. z 1999r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1255) - uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30.01.2003r. w sprawieudzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętego kredytu przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 otrzymuje brzmienie: „Poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia począwszy od dnia 01 września 2003 do dnia 01 września 2043 r.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Okres obowiązywania poręczenia zawarty w uchwale został wydłużony do roku 2043 na żądanie banku kredytującego budowę tj Bank Gospodarstwa Krajowego .

Kredyt> , o który wystąpiło Gryfińskie T.B.S. jest kredytem długoterminowym udzielanym na szczególnych zasadach. Umowa kredytowa określa precyzyjnie sposób spłaty zaciągniętego kredytu , nie określa jednak terminu spłaty , który maksymalnie może trwać 40 lat. Wpływ na długość okresu spłaty mają takie czynniki jak wskaźnik inflacji, obowiązujące stopy redyskontowe NBP itp. Ważnym czynnikiem skracającym znacznie okres spłaty jest umorzenie 10% całości poniesionych przez Inwestora nakładów w przypadku terminowego zakończenia i rozliczenia z BGK kredytowanego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu w/w umorzenia okres spłaty ulega skróceniu o 1/7 .

Bazując na dwóch poprzednich kredytach gdzie prognozowany okres spłaty wynosił średnio 30 lat, skrócono go 5 lat z tytułu możliwego do uzyskania umorzenia , co w efekcie dało podany we wcześniejszej uchwale przewidywany okres spłaty kredytu , w którym obowiązywało będzie poręczenie Gminy Gryfino .

Z uwagi jednak na regulamin BGK przewidywanego okresu spłaty kredytu nie można skracać o prawdopodobne umorzenie i należy go wykazać w maksymalnym wymiarze 40 lat.

Należy zauważyć, że od 2000 roku , kiedy to Gmina po raz pierwszy poręczyła spłaty kredytów zaciąganych przez GTBS na budownictwo mieszkaniowe, ani razu nie wystąpiła konieczność wydatkowania zabezpieczonych w budżecie Gminy kwot . Gryfińskie TBS regularnie spłaca swoje zobowiązania kredytowe w związku z czym kwoty poręczeń ujęte corocznie w budżecie Gminy są stopniowo uwalniane i przeznaczane na inne cele .