Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/74/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE  z dnia 27 lutego 2003 r.w sprawie zmiany uchwały: Nr XLIX/ 641 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - terenów w obrębie Żórawie.

UCHWAŁA NR V/74/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały: Nr XLIX/ 641 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - terenów w obrębie Żórawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 ust l i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity : Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139; zmiana : Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§1 Dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr XLIX/ 641 /02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r.

  1. w § l ust. nr 2 otrzymuje brzmienie:
    „Zmiana obejmować będzie działkę nr 46/1 o powierzchni 1,0499 ha oraz część działki nr 45 i nr 8, stanowiących drogi, położonych w obrębie geodezyjnym Żórawie, gmina Gryfino. Powyższy teren w obowiązującym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oznaczony jest w następujący sposób: działki nr 46/1 i 45, symbolem RS, posiadającym zapis: „Sady", działka nr 8 stanowi drogę powiatową.
  2. zmienia się załącznik graficzny do uchwały Nr XLIX/641/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r.

§ 2 Granice obszaru objętego zmianą w planie przedstawia załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Ragan

Uzasadnienie

Konieczność zmiany uchwały wynika z wycofania się Pana Jana Lewandowskiego z zamiaru dokonania zmiany w planie dziatki nr 46/2, położonej w obrębie geodezyjnym Żórawie, co zostało potwierdzone odpowiednim wnioskiem.

Jednocześnie z wnioskiem o zmianę uchwały Nr XLIX/ 641 702 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - terenów w obrębie Żórawie wystąpił Pan Kazimierz Płonka.

Realizacja wniosku jest zgodna ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” ,które na ww. terenie przewiduje funkcję osadniczą i usług publicznych”.