Sesja nr V

UCHWAŁA Nr V/81/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino

UCHWAŁA  Nr V/81/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.


w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino
.

Na podstawie art.16 ust.1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz.718, z 2001 r. Nr 46, poz.499, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984/

§ 1. Postanawia się ogłosić jednolity tekst uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcie Statutu Gminy Gryfino /Dz.Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 44, poz.5242/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan