Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/84/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie, przy ul. Iwaszkiewicza 70.

UCHWAŁA NR V/84/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie,przy ul. Iwaszkiewicza 70.

 Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), w związku z § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.  Publicznemu Gimnazjum w Gryfinie, przy ul.Iwaszkiewicza 70 nadaje się imię „Olimpijczyków Polskich”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Gryfina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

W Gimnazjum w Gryfinie podjęto decyzję o wyborze imienia dla szkoły. W listopadzie 2002 r. przeprowadzono głosowanie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Najwięcej głosów zdobyło imię- Polskich Olimpijczyków.

W związku z powyższym i zgodnie z § 1 pkt. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624, Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96) na   wspólny   wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego organ prowadzący nadaje imię szkole.