Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/22/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia   16 grudnia   2002 r. nbsp;w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z   podatku od nieruchomości na rok 2003.

UCHWAŁA Nr II/22/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   16 grudnia   2002 r.
 

 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z   podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r.: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84; Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:  

§ 1   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2003 w Gminie Gryfinie w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 

  1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty będące w użytkowaniu osób utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub renty , jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłącznie prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych;
  2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek składania kwartalnych oświadczeń potwierdzających uprawnienia do korzystania z ulgi

 § 3  Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty będące w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4  Określa się wzór formularza stanowiący Załącznik Nr 2, który podatnicy mają obowiązek złożyć organowi podatkowemu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 5  Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr   XXXVI/484/2001   z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 6  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku po uprzednim ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rada Miejska w Gryfinie w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok podatkowy.
Przedstawiona propozycja wysokości stawek wyrównuje ich poziom z maksymalnymi stawkami na rok 2002.
Przy różnicowaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości uwzględniono postulaty części radnych oraz sołtysów i społeczeństwa wiejskiego.
Dlatego też obniżono stawkę podatkową za budynki pozostałe położone na terenach wiejskich.
Poza tym zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d) zaproponowano niższą stawkę za budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych.
Wykonując postanowienia art. 6 ust. 13 przedstawiono także projekt formularza, który ma służyć celom wymiaru i poboru podatku. Uwzględniono w nim istotne elementy także dla ewentualnej windykacji należności podatkowych m.in. numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.
Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaproponowano zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości emerytów i rencistów   uwzględniając ich trudną sytuację materialną.
Inną grupą podmiotów zwolnionych z podatku od nieruchomości są jednostki organizacyjne Gminy Gryfino.