Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/20/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru.

UCHWAŁA NR II/20/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002 r.
 

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2003 oraz trybu i terminów jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r.: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) , art. 14 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84; Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1   Określa się roczną stawkę podatku od posiadania psa przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Gryfino w wysokości 35,00 zł od jednego psa.

§ 2   Udziela się 50% zniżki w podatku od psów, których posiadaczami są emeryci i renciści w wieku do 65 roku życia, prowadzący samotnie gospodarstwo domowe a renta inwalidzka i emerytura są ich jedynym źródłem utrzymania.

§ 3   Podatku nie pobiera się szczeniąt do 6 miesiąca życia.

§ 4   Podatek płatny jest w dwóch równych ratach, w następujących terminach:

  • I rata –   do 31 maja
  • II rata – do 31 października

§ 5   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub ustał w ciągu roku podatkowego podatek pobiera się w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie okresowi posiadania psa poczynając od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.  

§ 6   Podatek od posiadania psa jest płatny w kasie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino lub na rachunek bankowy Urzędu.  

§ 7   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.  

§ 8   Traci moc Uchwała Nr XXXVI/485/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2002 oraz trybu i terminu jego poboru.  

§ 9   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art. 14 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Gryfinie ustala wysokość roczną stawkę podatku od posiadania psów. Zaproponowana Wysokiej Radzie stawka podatku od posiadania psów wzrasta minimalnie o 3 zł, mimo że maksymalna stawka , tego podatku na rok 2003 określona w znowelizowanych przepisach podatkowych wynosi 50 zł. vObniżenie wieku emerytów   i rencistów, którym przysługuje 50% ulga podatkowa do 65 roku życia wynika ze zmiany w zapisach o zwolnieniach podatkowych.
Otóż od roku 2003 wg art. 13 ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatku od posiadania psów nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Gryfinie określa wysokość stawek podatkowych podatku od środków transportowych oraz zwolnienia.
W niniejszej uchwale uwzględniono wszystkie zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwłaszcza w kontekście zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Pozostawiono zasadę podwyższania o 5% stawek podatku na pojazdy wyprodukowane przed 1989r. nie posiadające katalizatorów, instalacji gazowej lub certyfikatu Unii Europejskiej o dopuszczalnej ilości emisji szkodliwych gazów paliwowych.