Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/21/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia  16 grudnia  2002r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

UCHWAŁA NR II/21/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia  16 grudnia  2002r.


w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2003 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;2002 r.: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 6 ust. 3 pkt. 3 i art. 12 ust. 7 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U z  1993 r. Nr 94 poz. 431 ;z 1994 r.: Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875; z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) i w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M.P. Nr 51 poz. 733) Rada Miejska w Gryfinie uchwala , co następuje:

§ 1  Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2003 na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 27 zł za 1 q.

§ 2  Ustala się następujący tryb i warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej:

  1. Podatnik , który zamierza skorzystać ze zwolnienia winien złożyć wniosek.
    Wniosek powinien zawierać :
    • określenie powierzchni , na której zaprzestaje produkcji rolnej (zwolnieniu podlega nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa i nie więcej niż 10 ha)
    • określenie klasy gruntów , na których zaprzestaje się produkcji rolnej;
    • określenie okresu wyłączenia w miesiącach kalendarzowych (nie więcej niż 24 miesiące) poczynając od miesiąca , w którym następuje wyłączenie.
  2. Wniosek powinien być złożony z wyprzedzeniem przynajmniej jednomiesięcznym.

§ 3  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4  Traci moc Uchwała Nr XXXVI/487/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta , stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2002 oraz w sprawie określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego od użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan 

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym Rada Miejska w Gryfinie określa średnią cenę skupu żyta jako podstawę do obliczenia podatku rolnego. Należy zauważyć , iż zaproponowana w uchwale cena jest wyższa od obecnie obowiązującej o 1 zł , ale znacznie niższa od maksymalnej ceny, która w swoim komunikacie ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (33,45 zł) będącą podstawą do obliczania maksymalnego obciążenia podatkiem rolnym w roku 2003.