Sesja nr II

UCHWAŁA NR II/23/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru.

UCHWAŁA NR II/23/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 grudnia 2002r.


w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2003 r. oraz zasad jej ustalania i poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) , art. 15 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1   lit. a) Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Dz.U. Nr 200 poz. 1683)

§ 1

 1. Ustala się wysokość dziennej stawki targowej na poziomie:
  • 10,00 zł za każdy pojazd , z którego dokonywana jest sprzedaż towarów na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
  • 3,00 zł od osoby sprzedającej   owoce, warzywa oraz artykuły spożywcze pochodzące z własnej produkcji,
  • 5,00 zł od osoby sprzedającej kwiaty i rośliny ozdobne,
  • 5,00 zł od osoby sprzedającej nasiona roślin uprawnych,
  • 10,00 zł od osoby sprzedającej produkty przemysłowe,
 2. Ustala się wysokość dziennej stawki opłaty targowej podczas handlu świątecznego następującymi artykułami:
  • 3,00 zł od osoby sprzedającej znicze, kwiaty oraz artykuły ozdobne przeznaczone na uroczystość Wszystkich Świętych w miejscach do takiego handlu wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  • 5,00 zł od osoby sprzedającej artykuły ozdobne na święta Bożego Narodzenia w miejscach do takiego handlu wyznaczonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  • 10,00 zł od osoby sprzedającej choinki w miejscach do takiego handlu wyznaczonych
 3. W przypadku prowadzenia sprzedaży, do której stosuje się różne stawki wymienione w ust. 1 i 2 wnosi się jedną opłatę.
 4. Opłata, o której mowa w ust. 3 powinna stanowić maksymalną stawkę, do której ma zastosowanie opodatkowanie zobowiązanego.
 5. Ustala się wysokość miesięcznej stawki abonamentowej na poziomie:
  • 160 zł od każdej osoby wymienionej w ust. 1 i 2,
  • 200 zł za każdy pojazd , z którego jest prowadzona   sprzedaż towarów.
 6. Opłatę abonamentową uiszcza się w kasie lub na rachunek bankowy urzędu w terminie do 30 każdego miesiąca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

§ 2   Targowiskiem w rozumieniu niniejszej uchwały są wszelkie miejsca na terenie Miasta i Gminy Gryfino, w których jest prowadzony handel.

§ 3   Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i w innych miejscach, gdzie prowadzony jest handel.

§ 4  

 1. Ustala się następujące terminy płatności opłaty targowej z zastrzeżeniem § 1 ust. 6:
  1. w przypadku sprzedaży prowadzonej na Targowisku Miejskim w Gryfinie inkasent określony w § 6 ust. 1 pkt. 1) ma obowiązek poboru i odprowadzenia opłaty targowej codziennie,
  2. w przypadku sprzedaży prowadzonej na pozostałym obszarze Gminy Gryfino:
   • dla inkasentów określonych w § 6 ust. 1 pkt. 2) - codziennie
   • dla podatników wpłacających bezpośrednio do kasy bądź na rachunek bankowy urzędu – ostatni dzień roboczy tygodnia.
 2. W przypadku, gdy dzień , o którym mowa w § 1 jest dniem wolnym od pracy Urzędu Miasta i Gminy Gryfino   i banków mających swoją siedzibę na obszarze Gminy Gryfino terminem płatności opłaty targowej jest następny dzień następujący po dniu wolnym od pracy.

§ 5   Podatnicy, o których mowa w § 3 są zobowiązani do prawidłowego naliczenia opłaty targowej na podstawie przepisów § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały oraz do terminowego odprowadzenia odpowiedniej kwoty bezpośrednio do kasy   lub na rachunek bankowy urzędu bądź w przypadku, gdy jest taka możliwość przekazania naliczonej kwoty inkasentowi, o którym mowa w § 6 niniejszej uchwały.

§ 6

 1. Inkasentami opłaty targowej zgodnie z niniejszą uchwałą są:
  1. Upoważniony pracownik zakładu budżetowego „Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji” w Gryfinie działający na podstawie Uchwały Nr VII/85/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 1999 r. na Targowisku Miejskim w Gryfinie i w miejscach przylegających bezpośrednio do targowiska oraz w miejscach wyznaczonych do handlu świątecznego.
  2. Właściciele, zarządcy nieruchomości, na terenie których prowadzony jest handel detaliczny i hurtowy.
 2. Inkasenci mają obowiązek niezwłocznie odprowadzić pobraną opłatę targową w kasie   lub na rachunek bankowy urzędu.
 3. Inkasent ma obowiązek prowadzić rejestr opłaty targowej,   który powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego adres, datę pobrania opłaty, przedmiot opodatkowania oraz kwotę, którą inkasent pobrał od handlującego.
 4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta, dowód wpłaty w kasie urzędu lub bankowy dowód wpłaty.

§ 7   Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w częściach budynków   w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów , aukcji i wystaw.

§ 8   Do spraw związanych z poborem opłaty targowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

§ 9   Traci moc Uchwała Nr XXXVI/486/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej w 2002 r. oraz zasad jej ustalania i poboru.  

§ 10   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. po uprzednim ukazaniu się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art. 19 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Gryfinie określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, które mają obowiązywać na obszarze Gminy Gryfino w roku 2003.
Przedstawione propozycje stanowią zsumowanie oczekiwań kupców handlujących na gryfińskim Targowisku Miejskim.
Zróżnicowanie stawek opłaty targowej są wypośrodkowaniem możliwości finansowych Gminy oraz handlowców, którzy wskazywali na zbyt wysokie obciążenia sprzedających artykuły rolne i spożywcze.
Poza tym zgodnie z nowymi przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatkowi od nieruchomości podlegać będą tylko budynki lub ich części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane należało odpowiednio zastosować nowelizację w niniejszej uchwale i wyodrębniono dodatkowe podmioty, które zgodnie ze zmianami obciążone zostaną opłatą targową.
Uchwała porządkuje również kwestię stawek opłaty targowej dla sprzedających artykuły świąteczne w Święta Bożego Narodzenia oraz Wszystkich Świętych oraz terminy wniesienia opłaty targowej.
Zawarte w uchwale rozwiązania są zgodne z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.