Sesja nr II

UCHWAŁA Nr II/19/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia   16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

    

UCHWAŁA Nr II/19/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia   16 grudnia 2002 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2003

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.: Dz.U Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) , art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84;   Dz.U. Nr 200 poz. 1683) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2003 w wysokości:

  L.p.   TREŚĆ   Masa całkowita   Stawka podstawowa Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1991 r. nie posiadających katalizatorów lub instalacji gazowej lub certyfikatu krajów UE
1. Samochód ciężarowy 3,5 t – 5,5 t 490 zł 515 zł
2. Samochód ciężarowy powyżej 5,5 t – 9 t 824 zł 865 zł
3. Samochód ciężarowy powyżej 9 t 980 zł 1.029 zł
4. Samochód ciężarowy równa lub większa 12 t 2.125 zł 2.231 zł
5. Ciągnik siodłowy lub balastowy Wyższa niż 3,5 t , ale poniżej 12 t 1.150 zł 1.200 zł
6. Ciągnik siodłowy lub balastowy Równa lub wyższa niż 12 t, ale do 36 ton włącznie 1.300 zł 1.365 zł
7. Ciągnik siodłowy lub balastowy Powyżej 36 ton 2.208 zł 2.318 zł
6. Przyczepy i naczepy   1.109 zł 1.165 zł
7. Autobus do 30 miejsc siedzących 1.150 zł 1.200 zł
8. Autobus równa lub większa niż 30 miejsc siedzących 1.450 zł 1.520 zł

§ 2   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3   Traci moc Uchwała Nr XXXVI/483/2001 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r.

§ 4   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

UZASADNIENIE

Zgodnie z delegacją art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska w Gryfinie określa wysokość stawek podatkowych podatku od środków transportowych oraz zwolnienia.
W niniejszej uchwale uwzględniono wszystkie zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zwłaszcza w kontekście zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Pozostawiono zasadę podwyższania o 5% stawek podatku na pojazdy wyprodukowane przed 1989r. nie posiadające katalizatorów, instalacji gazowej lub certyfikatu Unii Europejskiej o dopuszczalnej ilości emisji szkodliwych gazów paliwowych.