Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/6/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

UCHWAŁA Nr 1/6/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 3 grudnia 2002 r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Na podstawie art. 21  ust. l ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001r.  Dz.U. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 23 póz. 220, Nr 62 poz.558/     w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wybrać radną Janinę Nikityńską.

§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan