Sesja nr I

UCHWAŁA Nr I/7/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

UCHWAŁA Nr 1/7/02
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 3 grudnia 2002r.


w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r.  Dz.U. Nr 142 poz.1591, zm. w 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558/ w związku z § 22 ust. 2 Statutu Gminy Gryfino stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. nr 44, poz. 951/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wybrać radnego Kazimierza Fischbacha.

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan