Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/62/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka

UCHWAŁA NR V/62/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 61 o powierzchni około 800 m2, która zgodnie z ustaleniami planu miejscowego proponowana jest na poszerzenie działek nr 59 i 60 tj. po około 400 m2 dla każdej działki.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonych numerami dz. 59 stanowiącej własność Doroty i Grzegorza Lizurej oraz dz. nr 60 stanowiącej własność Marianny i Henryka Janickich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino jest właścicielem działki nr 61 o pow. 3664 m2, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna, położona jest w jednostkach bilansowych, oznaczonych symbolami:

  • G5-52/20.MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
  • G5-52/12/KD.D. – istniejące i planowane drogi publiczne kategorii gminnej w klasie dróg dojazdowych. Tereny częściowo zagrożone powodzią.

Plan miejscowy proponuje, przy zachowaniu zasad z niego wynikających, powstanie z działki gminnej trzech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową o minimalnej powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 oraz część na urządzenie planowanej drogi. Ponadto część działki o łącznej powierzchni około 800 m2 proponowana jest na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych nr 59 – p. Lizurej i nr 60 p. Janickich. Powierzchnia ta w rozbiciu na dwie działki stanowić będzie około 400 m2 dla każdej z nich.  Państwo Marianna i Henryk Janiccy, którzy są właścicielami działki zabudowanej nr 60 o pow. 621 m2, wystąpili z wnioskiem o nabycie części działki gminnej o pow. około 700 m2, na poszerzenie swojej działki. Natomiast p. Dorota i Grzegorz Lizurej, którzy są właścicielami działki zabudowanej nr 59 o pow. 623 m2, wystąpili o nabycie powierzchni proponowanej przez plan tj. około 400 m2. Wnioskodawcy, na etapie opracowywania planu miejscowego dla tego rejonu, wnosili o możliwość nabycia części działki gminnej nr 61 w celu odwodnienia terenu, na którym znajdują się ich nieruchomości.
Proponowany przez plan, wtórny podział terenu daje taką możliwość, ponadto planowane działki pod zabudowę będą posiadały powierzchnię powyżej 900 m2 (co spełnia warunki planu). W wyniku podziału, teren będący przedmiotem niniejszej uchwały pozostanie bez dostępu do drogi publicznej i nie będzie mógł, być zagospodarowany jako odrębna nieruchomość.  Wobec powyższego zasadne jest przeznaczenie części działki nr 61 o pow. około 800 m2, do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, których właściciele złożyli wnioski o nabycie tego terenu.

Sporządziła:
J. Woldańska