Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/64/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego

UCHWAŁA NR V/64/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) uchwala się co następuje:

Dział I
Ustalenia ogólne

Rozdział 1
Zakres regulacji.

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/640/ 06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego przyjętego uchwałą Nr VII/104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 639) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o pow. 0,49 ha zwaną dalej planem.
 2. Granicę planu zaznaczono na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz na załączniku graficznym nr 2 stanowiącym wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
  1. załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:500;
  2. załącznik nr 2 – wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu;
  3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu;
  4. załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów objętych opracowaniem oraz zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

§ 2.

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1. wskaźniku powierzchni zabudowy – rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni zabudowanej wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie – do powierzchni tego terenu;
  2. wskaźniku intensywności zabudowy – rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów istniejących i projektowanych na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie – do powierzchni tego terenu;
  3. wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni biologicznie czynnej (zieleni urządzonej niskiej i wysokiej) na danym terenie funkcjonalnym oznaczonym w planie – do sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów istniejących i projektowanych na tym terenie;
  4. obowiązującej linii zabudowy – rozumie się przez to linię, na której musi być usytuowana ściana frontowa budynku z dopuszczeniem wycofania ściany parteru w głąb budynku w części lub na całej długości elewacji.
 2. Wartości wskaźników określanych w planie zawsze odnoszą się do całego terenu funkcjonalnego.

§ 3. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu:

 1. w Rozdziale 2 niniejszej uchwały sformułowano ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania obowiązujące na całym terenie objętym planem;
 2. w granicach obszaru objętego planem wydzielony został teren funkcjonalny - teren określony liniami rozgraniczającymi o ustalonej funkcji i zasadach zagospodarowania;
 3. dla terenu funkcjonalnego sformułowano szczegółowe ustalenia obowiązujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą terenu;
 4. teren funkcjonalny oznaczono na rysunku planu w skali 1:500 oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo – literowym, liczba oznacza numer terenu, symbol literowy oznacza główną funkcję terenu;
 5. w obrębie terenu funkcjonalnego występują rygory wynikające z położenia w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, granicę strefy przebiegającą poza granicą planu pokazano na rysunku planu a rygory z tego tytułu wynikające określono w Rozdziale 3 niniejszej uchwały;
 6. w Rozdziale 4 niniejszej uchwały ustalone zostały zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
 7. w Rozdziale 5 niniejszej uchwały określono zasady ochrony środowiska przyrodniczego.

Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 4.

 1. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem – 1.9 MW, U.
 2. Ustala się następujące zasady w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy obowiązujące dla całego obszaru planu:
  1. na całym obszarze objętym niniejszym planem wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów kontenerowych i o charakterze tymczasowym (zakaz nie dotyczy obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy);
  2. wszystkie istniejące obiekty i elementy zagospodarowania terenu, które na rysunku planu nie zostały oznaczone w sposób szczególny, mogą być przeznaczone do przebudowy, rozbiórki, przeniesienia lub likwidacji z chwilą zapotrzebowania terenu na cele zgodne z ustaleniami planu;
  3. obowiązująca linia zabudowy dotyczy lokalizowania frontowej ściany głównej bryły budynku pierzejowej zabudowy ul. Sprzymierzonych z zastrzeżeniem, że przed linią zabudowy mogą być sytuowane takie elementy zagospodarowania terenu jak podesty, podjazdy, rampy, schody zewnętrzne, mury oporowe;
  4. obowiązujące linie zabudowy nie dotyczą realizacji elementów podziemnych, w tym infrastruktury technicznej a także podziemnych garaży i parkingów;
  5. rozwiązania komunikacyjne a w szczególności ciągi komunikacji pieszej, pieszojezdnej i wydzielonych parkingów należy dostosować do warunków poruszania się osób niepełnosprawnych;
  6. w granicach terenu funkcjonalnego dopuszcza się scalanie działek lub ich części powstałych w wyniku podziałów zgodnych z planem w celu uzyskania parametrów zgodnych z ustaleniami planu.

Rozdział 3
Ustalenia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 5.

 1. Dla obszaru planu położonego w całości w granicach strefy W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala się:
 2. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 3. rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy uwzględnieniu, że badania archeologiczne mają charakter sezonowy i mogą być przeprowadzane w okresie od maja do października.
 4. Ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych obowiązują również w przypadku zagospodarowania tymczasowego wymagającego prowadzenia robót ziemnych.

Rozdział 4
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej

§ 6.

 1. Obsługę w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, ponadto ustala się:
   1. parametry projektowanej sieci - Ø 32 mm ÷ Ø 160 mm,
   2. dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych z uwzględnieniem wynikających z zapotrzebowania średnic i stosowanych obecnie rozwiązań techniczno - materiałowych,
   3. uwzględnienie nowych studni publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami - poprzedzone rozpoznaniem hydrogeologicznym - dla potrzeb zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych,
   4. zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej;
  2. odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej i projektowanej miejskiej kanalizacji sanitarnej, ponadto ustala się:
   1.  parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - Ø 100 mm ÷ Ø 300 mm,
   2. dla obiektów lub ich części o rzędnej uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków sanitarnych dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;
  3. odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez urządzenia podczyszczające, ponadto ustala się:
   1. parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej - Ø 100 mm ÷ Ø 600 mm,
   2. nie dopuszcza się odprowadzania wód deszczowych w grunt i do studni chłonnych za wyjątkiem sytuacji, w której rzędna terenu i kanalizacji deszczowej uniemożliwiają grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych do sieci kanalizacyjnej;
  4. usuwanie odpadów stałych w systemie miejskim – po wstępnej segregacji u źródła wywożone specjalistycznym transportem na gminne wysypisko odpadów komunalnych lub inne wskazane przez burmistrza;
  5. elektroenergetyka:
   1. zasilanie w energię elektryczną stacji transformatorowych i innych obiektów – z istniejących i planowanych kablowych sieci elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV,
   2. stacje transformatorowe należy sytuować na wyznaczonym w planie terenie lub wbudowywać w inne obiekty zachowując obowiązujące przepisy szczególne w zakresie bezpieczeństwa,
   3. projektowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia;
  6. zaopatrzenie w gaz:
   1. zaopatrzenie w gaz do celów bytowych i grzewczych – z istniejącej i planowanej miejskiej sieci gazowej,
   2. zasilanie poprzez sieć rozdzielczą – Ø 32 – Ø 64,
   3. przyłączanie odbiorców za pośrednictwem węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe;
  7. zaopatrzenie w ciepło: zasilanie w energię cieplną z istniejącego systemu ciepłowniczego, za pośrednictwem istniejących i projektowanych odcinków ciepłociągów, zgodnie z możliwościami i na warunkach dysponenta systemu lub poprzez indywidualny rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii – paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne nie powodujące przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza;
  8. telekomunikacja:
   1. obsługa telekomunikacyjna poprzez istniejącą centralę telefoniczną w Gryfinie,
   2. przyłączanie do istniejącej na obszarze opracowania sieci telekomunikacyjnej projektowanymi liniami kablowymi układanymi w kanalizacji teletechnicznej,
   3. zakaz lokalizacji masztów stacji bazowych telefonii komórkowej.
 2. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Rozdział 5
Ustalenia z zakresu ochrony środowiska

§ 7.

 1. Ochrona środowiska przyrodniczego, zgodnie z ustaleniami planu, realizowana będzie poprzez:
  1. wykorzystanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, działającej w ramach rozwiązań systemowych gminy;
  2. gospodarkę odpadami w oparciu o funkcjonujący w gminie system, z uwzględnieniem selektywnej gospodarki odpadami;
  3. system zaopatrzenia w ciepło eliminujący paliwa powodujące przekraczanie norm zanieczyszczenia powietrza i obniżający w istotny sposób stopień zanieczyszczenia powietrza;
  4. ograniczenie szkodliwego wpływu komunikacji na środowisko zamieszkania, poprzez zabiegi techniczne polegające na uspokojeniu ruchu w strefach intensywnej zabudowy.
 2. Ponadto w zakresie ochrony środowiska ustala się:
  1. maksymalną ochronę drzew z dopuszczeniem cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych i formujących oraz w przypadku zagrożenia zdrowia i mienia ludzi powodowanego ich stanem;
  2. w przypadkach nieuniknionej eliminacji drzew należy przeprowadzić adekwatne tj. co najmniej równoważne w zakresie ilości ubytków działania kompensacyjne;
  3. prowadzenie infrastruktury technicznej musi uwzględniać minimalizowanie ingerencji i wpływu przedsięwzięcia na systemy korzeniowe drzew;
  4. obowiązek zabezpieczenia na czas realizacji przedsięwzięcia wierzchniej warstwy gleby;
  5. powstałe w wyniku realizacji inwestycji masy ziemne wykorzystać dla celów kształtowania własnego terenu lub składować w miejscach wskazanych przez burmistrza;
  6. sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich;
  7. uciążliwość prowadzonej działalności nie może przekraczać granic terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, przy czym na całym obszarze planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Dział II
Ustalenia szczegółowe
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu

§ 8. Na terenie, o pow. 0,49 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.9 MW,U ustala się:

1)

przeznaczenie terenu:

 1. zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami,
 2. dopuszcza się lokalizację wszelkich funkcji usługowych towarzyszących funkcji mieszkalnej, w tym usług hotelarskich i pensjonatowych, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu,
 3. sąsiedztwo i wzajemne powiązania różnych funkcji możliwe przy uwzględnieniu zasad ustalonych w planie i obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
 4. dopuszcza się również realizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej lub wyłącznie mieszkalnej;

2)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, w szczególności kontenerów blaszanych niezależnie od funkcji,
 2. zabudowa pierzei ul. Sprzymierzonych lokalizowana w oparciu o wyznaczoną na rysunku planu  obowiązującą linię zabudowy,
 3. obowiązująca linia zabudowy nie dotyczy rozbudowy budynków istniejących o nr adresowych 8 i 11 przy ul. Sprzymierzonych oraz 10 i 12 przy ul. Grunwaldzkiej,
 4. w przypadku realizacji zabudowy pierzejowej w oparciu o wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy należy zapewnić możliwość przejścia i przejazdu na teren posesji od strony ul. Sprzymierzonych,
 5. realizację garaży dopuszcza się wyłącznie jako wbudowanych przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,
 6. istniejące w granicach terenu formy ukształtowania terenu mogą być przekształcane na potrzeby realizacji ustaleń planu;

3)

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. obowiązująca linia zabudowy w oparciu o narożnik istniejącego budynku o nr adresowym 7 (poza obszarem planu) i dalej w odległości 2,5 m od linii rozgraniczającej ul. Sprzymierzonych do granicy działek nr 157 i 158, wzdłuż granicy działek nr 157 i 158, dalej wzdłuż linii stanowiącej przedłużenie elewacji frontowej budynku o nr adresowym 9 – wg rysunku planu,
 2. maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,45,
 3. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,9,
 4. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0,05,
 5. wysokość zabudowy:
  • dla nowej zabudowy w pierzei ulicy Sprzymierzonych maksymalnie 15,0 m do najwyższego punktu dachu lub ściany attykowej; ilość kondygnacji nadziemnych nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 4, (wysokość i liczba kondygnacji od strony i poziomu ulicy),
  • dopuszcza się oprócz ustalonej powyżej ilości kondygnacji dodatkową kondygnację w poddaszu użytkowym, przy czym wysokość ścianki kolankowej poddasza nie może być większa niż 1,0 m a kąt pochylenia połaci dachowych poddasza użytkowego nie mniejszy niż 35o,
  • dla zabudowy istniejącej ustala się zachowanie obecnej ilości kondygnacji i wysokości a w przypadku jej rozbudowy ilość kondygnacji i wysokość części projektowanych nie może przewyższać części istniejących,
  • minimalna i maksymalna ilość kondygnacji nie odnosi się do takich elementów zabudowy i zagospodarowania terenu jak zadaszone wejścia, schody, podjazdy, wykusze,
  • w nowej zabudowie poziom wejść do ogólnodostępnych lokali usługowych lokalizowanych w parterze nie może być wyniesiony powyżej przyległego chodnika lub spocznika podjazdu,
 6. udział powierzchni przeszklonej w elewacji frontowej parteru z funkcją usługową nie może być mniejszy niż 50%;

4

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

 1. dla całego terenu obowiązują rygory związane z ochroną stanowisk archeologicznych objętych strefą W III ograniczonej ochrony konserwatorskiej – wg Rozdziału 3,
 2. dla budynków w pierzei ul. Grunwaldzkiej obowiązuje ochrona zachowanych historycznych elementów zabudowy, w tym gabarytów, form detalu i podziałów elewacyjnych;

5)

wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych: od strony ciągów komunikacyjnych zakazuje się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych;

6)

zasady scalania i podziału nieruchomości:

 1. dopuszcza się wydzielenie od 1 do 3 działek budowlanych na potrzeby realizacji zabudowy w pierzei ul. Sprzymierzonych – wg zasady określonej na rysunku planu:
  • minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 400,0 m2,
  • maksymalna powierzchnia wydzielanej działki – 1350,0 m2,
  • minimalna szerokość frontu (wzdłuż ul. Sprzymierzonych) wydzielanej działki – 14,0 m,
  • maksymalna szerokość frontu (wzdłuż ul. Sprzymierzonych)  wydzielanej działki – 47,5 m,
  • podziały poprzeczne w stosunku do linii rozgraniczającej ul. Sprzymierzonych powinny być prowadzone pod kątem 900 do niej z dopuszczalną tolerancją do ±30,
 2. podział wtórny nie może powodować ograniczeń w użytkowaniu istniejącej zabudowy;

7)

zasady obsługi komunikacyjnej:

 1. od ul. Grunwaldzkiej (drogi wojewódzkiej nr 120) poprzez istniejący dojazd na działce nr 146 (poza granicą planu),
 2. od ul. Sprzymierzonych (drogi powiatowej nr 1492 Z) z istniejącego zjazdu z możliwością jego przebudowy, w tym zmiany lokalizacji w ramach realizacji zabudowy pierzejowej,
 3. miejsca parkingowe na potrzeby własne nowej zabudowy należy zabezpieczyć w granicach własnego terenu w ilości:
  • minimum 1 miejsce postojowe na 2 lokale mieszkalne,
  • minimum 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych,
  • minimum 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe,
 4. miejsca parkingowe na potrzeby własne nowej funkcji lokalizowanej w istniejącej zabudowie należy zabezpieczyć w granicach własnego terenu w ilości:
  • minimum 1 miejsce postojowe na 4 lokale mieszkalne,
  • minimum 1 miejsce postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych,
  • minimum 1 miejsce postojowe na 4 miejsca noclegowe;

8)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. z istniejących i projektowanych sieci i przyłączy z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,
 2. wg ustaleń Rozdziału 4 niniejszej uchwały;

9)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: użytkowanie w sposób dotychczasowy;

10)

wysokość jednorazowej opłaty pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszej uchwały ustala się na 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Dział III
Ustalenia końcowe

§ 9. Na obszarze objętym niniejszym planem traci moc Uchwała Nr VII/104/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz. 639).

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Gryfino.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ww. terenu następuje w konsekwencji realizacji uchwały Nr LIII/640/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z usługami.
Opracowanie miejscowego planu jest zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino" zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/529/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. i zmienionym uchwałami: Nr XLVII/594/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. i Nr XXXIV/449/05 z dnia 31 marca 2005r.
Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

OPIS SPRAWY

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego teren ten przeznaczony jest na funkcję podstawową – mieszkaniową wielorodzinną z usługami biurowymi, handlu, gastronomii  i hotelarską oraz administracji publicznej. Z analizy dotychczasowego funkcjonowania terenu jak  i również przyszłego zapotrzebowania zasadnym było rozszerzenie zakresu dopuszczalnych dla tego terenu funkcji usługowych.
Uwzględniając przedstawiony problem występujący w przedmiotowym obszarze, Rada Miejska uznała, że sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta jest uzasadnione.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski