Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/60/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

UCHWAŁA NR V/60/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwała się co następuje:

§ 1. Powołuje się do pełnienia funkcji delegatów Gminy Gryfino w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania:

  1. Macieja Szabałkina
  2. Janusza Skrzypińskiego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/55/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania delegaci Gmin w Stowarzyszeniu wybierani są na okres równy kadencji rad jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym pełnienie funkcji delegatów proponuję powierzyć:

  1. Henrykowi Piłatowi (dotychczasowemu delegatowi),
  2. osobie wskazanej przez radnych Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przygotowała:
Angelika Szulc