Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/65/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR V/65/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 365.283 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600

 

 

Transport i łączność

1.563

60016   Drogi publiczne gminne 1.563
0970 Wpływy z różnych dochodów

1.563

 
700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

969

70095   Pozostała działalność 969
0970 Wpływy z różnych dochodów

969

 
758

 

 

Różne rozliczenia

307.751

75801  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 296.720
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

296.720

75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 11.031
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

11.031

 
854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000

85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 50.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000

 
921    

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000

92116    Biblioteki 5.000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

OGÓŁEM

365.283

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 186.657 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

186.657

75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 186.657
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

186.657

OGÓŁEM

186.657

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 212.001 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
600

 

 

Transport i łączność

1.563

60016   Drogi publiczne gminne 1.563
4270 Zakup usług remontowych

1.563

 
700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

50.969

70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

70095   Pozostała działalność 969
4300 Zakup usług pozostałych

969

 
710

 

 

Działalność usługowa

17.469

71004

Planu zagospodarowania przestrzennego 17.469
4300 Zakup usług pozostałych

17.469

 
921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000

92109   Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.000
4270 Zakup usług remontowych

30.000

GIMNAZJUM W GRYFINIE

801

 

 

Oświata i wychowanie

57.000

80110

  Gimnazja 57.000

4300

Zakup usług pozostałych

57.000

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854    

Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000

85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 50.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.300

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500

4120 Składki na Fundusz Pracy

200

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20.000

4300 Zakup usług pozostałych

20.000

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRYFINIE
921 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.000

92116   Biblioteki

5.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

5.000

OGÓŁEM

212.001

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 33.375 zł  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

33.375

75495

  Pozostała działalność 33.375
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

3.000

4120 Składki na Fundusz Pracy

1.000

4410 Podróże służbowe krajowe

2.000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.375

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej

5.000

OGÓŁEM

33.375

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY - zwiększenia

Dział 600

 • 1.563 zł – środki pochodzą z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, tj. z tytułu uszkodzonej wiaty przystankowej

Dział 700

 • 969 zł – środki pochodzą z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia od kradzieży tj. z tytułu włamania do lokali użytkowych, stanowiących własność gminy a będących w zarządzie GTBS Sp z o.o. w Gryfinie

Dział 758

 • 307.751 zł – zwiększenie dochodów wynika z pisma MF nr ST3-4820-3/2007 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oraz udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

Dział 854

 • 50.000 zł – aneks Nr 3 z dnia 10 stycznia 2007r. do porozumienia z dnia 14 lutego 2005r.  zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej;

Dział 921

 • 5.000 zł - aneks Nr 3 z dnia 10 stycznia 2007r. do porozumienia z dnia 14 października 2004r.  zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem i Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie;

DOCHODY - zmniejszenia

Dział 756

 • 186.657 zł – zmniejszenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z pisma MF nr ST3-4820-3/2007 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oraz udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;

WYDATKI - zwiększenia

Dział 600

 • 1.563 zł – środki przeznacza się na drobne remonty dróg gminnych; 

Dział 700

 • 50.969 zł – dodatkowe środki na od osób fizycznych gruntów przeznaczonych planem miejscowym pod drogi gminne, w m.Wełtyń, powstałych w wyniku dokonanego przez Gminę podziału geodezyjnego (50.000 zł) oraz zarząd w budynkach komunalnych (969 zł);

Dział 710

 • 17.469 zł – dodatkowe środki przeznacza się na wydatki w zakresie zadań z zakresu planowania przestrzennego w tym prace przedprojektowe, analizy i koncepcje związane z terenami przemysłowymi w m.Gardno, niezbędnych dla potrzeb opracowania studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino;

Dział 921

 • 30.000 zł – dodatkowe środki przeznacza się na wykonanie robót malarskich w świetlicach wiejskich w m.Daleszewo i Sobiemyśl, które będą pełnić rolę świetlic środowiskowych TPD;

Dział 801

 • 57.000 zł – dodatkowe środki przyznaje się Gimnazjum w Gryfinie z przeznaczeniem na opłatę za ochronę boiska przy w/w placówce;

Dział 854

 • 50.000 zł – środki przeznacza się na realizację przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej;

Dział 921

 • 5.000 zł – środki przeznacza się na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego;

WYDATKI - zmniejszenia

Dział 754

 • 33.375 zł – zmniejszenia dokonuje się ze względu na zmianę  zasad funkcjonowania patrolu szkolnego od dnia 11.03.2007r.;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk