Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/54/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR V/54/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

Na podstawie art.194, ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127/  uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Macieja Szabałkina do Rady Miejskiej w Gryfinie wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 17 ”Gryfińska Inicjatywa Samorządowa”  stwierdza się wstąpienie na wolne miejsce kandydata Zbigniewa Kozakiewicza  z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn