Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/63/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej

UCHWAŁA NR V/63/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007r.


w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,

§ 2. Źródłem dochodów własnych są:

  1. odpłatność za korzystanie z usług hotelowych,
  2. odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych i pozostałe odsetki,
  3. oraz inne dochody nie stanowiące dochodów własnych gminy.

§ 3. Uzyskane dochody mogą być przeznaczone na:

  1. realizację różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalno-oświatowych (różnego typu programy sportowe),
  2. polepszenie bazy materialnej jednostki,
  3. obsługę bankową rachunku dochodów własnych.

§ 4.

  1. Podstawą gospodarki finansowej rachunku dochodów własnych określonych  w uchwale jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na początek i na koniec roku obrachunkowego.
  2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza kierownik jednostki budżetowej.

§ 5. Dysponentem dochodów własnych jest kierownik jednostki.

§ 6. Upoważnia się kierownika jednostki do otwarcia i likwidacji rachunku dochodów własnych.

§ 7. Kierownik jednostki dokonuje wypłat z rachunku dochodów własnych do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U z a s a d n i e n i e

Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.) art. 22 ust. 3 i 4 wprowadzone zostały zapisy dotyczące możliwości gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.
W wyniku wprowadzonych zapisów, cytowany artykuł daje upoważnienie dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych we wskazanych jednostkach budżetowych wraz z ustaleniem źródeł dochodów własnych i ich przeznaczeniem, co zawiera niniejszy projekt.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk