Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/58/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie apelu do Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego.

UCHWAŁA NR V/58/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie apelu do Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806;. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337/ i w związku z § 7 ust. 3 pkt. 4 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999r, w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /jednolity tekst Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47 poz.803 ze zmianami/  uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gryfinie apeluje do radnych Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu Powiatu Gryfińskiego o wyrażenie negatywnej opinii do projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  Opieki Zdrowotnej w Gryfinie,
  2. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński