Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/59/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

UCHWAŁA NR V/59/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007 r.


w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Odwołuje się ze składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino:
  1. Antoniego Raka
  2. Zenona Trzepacza
 2. Desygnuje się do składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino radnych:
  1. Eugeniusza Robaka
  2. Tadeusza Figasa
  3. Rafała Gugę
  4. Artura Nycza
  5. Marcina Parę

§ 2. Desygnuje się do składu osobowego Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino radnych:

 1. Artura Nycza
 2. Jacka Kawkę

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z upływem IV kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie oraz złożonymi rezygnacjami z członkostwa przez dotychczasowych przedstawicieli Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna i Józefa Gutkowskiego, istnieje konieczność podjęcia uchwały desygnującej przedstawicieli Miasta i Gminy Gryfino do składu osobowego organów Fundacji.  Zgodnie z postanowieniami Statutu Fundacji Miastu i Gminie Gryfino przysługuje 6 mandatów w składzie osobowym Zgromadzenia Fundatorów i 4 mandaty w Radzie Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino. Obecnie w Radzie Nadzorczej Fundacji zasiadają Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat i Radny Rady Miejskiej Kazimierz Fischbach. W Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji Gminę Gryfino reprezentują Burmistrz Henryk Piłat oraz Zenon Trzepacz i Antoni Rak.