Sesja nr V

UCHWAŁA NR V/61/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 15 marca 2007r. w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 (obr. Daleszewo), położonej w m. Dębce 5/2.

UCHWAŁA NR V/61/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 15 marca 2007r.


w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 (obr. Daleszewo), położonej w m. Dębce 5/2.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności pomiędzy p. Dariuszem Kosickim a Gminą Gryfino w nieruchomości zabudowanej, położonej w m.Dębce 5/2 – obr. Daleszewo, poprzez przeniesienie na rzecz p. Dariusza Kosickiego prawa własności gminnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 5 w m. Dębce, pomieszczenia przynależnego oraz udziału 4271/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 337/4 o ogólnej powierzchni 1089 m2, za cenę 36.600,- zł  (trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Gryfino jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 47,14 m2 w budynku nr 5 w m. Dębce oraz współwłaścicielem w udziale 4271/10000 części w urządzeniach i częściach wspólnych budynków (mieszkalnego i gospodarczych) oraz w działce gruntu nr 337/4 o ogólnej powierzchni 1089 m2. Obecnie lokal stanowi pustostan – były najemca lokalu zmarł.
Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 1 w przedmiotowym budynku oraz współwłaścicielem w udziale 5729/10000 części w nieruchomości wspólnej jest. P. Dariusz Kosicki.  Pan Dariusz Kosicki dokonał rozbudowy budynku mieszkalnego poprzez adaptację pomieszczenia strychowego na pomieszczenie mieszkalne, rozebrał budynki gospodarcze i pobudował nowe. Dokonana rozbudowa i budowa budynków gospodarczych wpłynęła na niezgodność udziałów w nieruchomości wspólnej.
Pan Kosicki wielokrotnie zwracał się go Gminy o sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 w trybie bezprzetargoweym. Z uwagi na bark podstaw prawnych do zawarcia umowy najmu z p. Kosickim na przedmiotową nieruchomość, Gmina chciała dokonać geodezyjnego podziału działki nr 337/4, na której znajduje się budynek mieszkalny nr 5 oraz budynki gospodarcze, na dwie samodzielne działki budowlane, znieść ustanowioną współwłasność i przeznaczyć gminną nieruchomość lokalową do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Pan Kosicki nie wyraził zgody na takie zniesienie współwłasności . Wnioskował aby zniesienie współwłasności nastąpiło poprzez sprzedaż na jego rzecz nieruchomości gminnej, w trybie bezprzetargowym. 
Obecnie z wniosku Gminy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności. Na rozprawach p. Kosicki składa ugodowe propozycje polegające na zniesieniu współwłasności w sposób opisany wyżej. Na ostatniej rozprawie zaproponował aby przeniesienie udziału gminnego w nieruchomości, położonej w m. Dębce 5/2 nastąpiło za cenę 15.000,- zł.
Wartość szacunkowa nieruchomości gminnej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym na dzień 26.02.2007 r. wynosi 36.600,- zł (trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych), w tym: wartość lokalu nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych - 24.800,- zł, udział w gruncie - 11.800,- zł. 
Na podstawie art. 67 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym proponuję znieść współwłasność w nieruchomości zabudowanej, położonej w m. Dębce 5, poprzez przeniesienie na rzecz p. Dariusza Kosickiego własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 5, pomieszczenia przynależnego oraz udziału 4271/10000 części w nieruchomości wspólnej za cenę ustaloną na poziomie wartości nieruchomości tj. 36.600,- zł.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec