Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2009

Lp. Tytuł wniosku Źródło dofinansowania Wartość projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. Aktywna integracja – szansą dla Steklna. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 30 930,00
PLN
30 930,00
 PLN
Projekt został zrealizowany i rozliczony. 2009
2. Projekt „Stypendia EFS szansą edukacyjną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Gminy Gryfino”:

wypłata stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych w miejscowościach wiejskich.

Europejski Fundusz Społeczny

Budżet Państwa (dotacja celowa)

60 225,57
 PLN
60 255,57
 PLN
Projekt zakończony i rozliczony 2009
3. Przebudowa mostu nad rzeką Tywa w Pniewie, w ciągu drogi gminnej nr 4104087 relacji Gryfino-Nowe Czarnowo  Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 976 937,70
 PLN
488 468,85
 PLN
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 2009-2010
4. Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morenowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa) na

terenie Gminy Gryfino.

 

Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 1 354 786,82
 PLN
677 393,41
 PLN
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 2009
5. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Gardnie. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 210 000,00
 PLN
666 000,00
 PLN
Projekt został zrealizowany  i rozliczony . 2009-2010
6. Uzbrojenie terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Reymonta i Jana Pawła II oraz osiedla „Taras Północ” w Gryfinie – w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 10 637 010,00
 PLN
6 525 686,40
 PLN
Zadanie zrealizowane i  rozliczone.  Pożyczka. 2009-2010
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie.

Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie; Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstwa; Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 30 761 483,19
 PLN
13 454 948,39
PLN

Projekt  zakończony  i w trakcie rozliczenia

2009-2014
8. Przebudowa ulic: Mieszka I, Podgórna, Witosa w Gryfinie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 4 847 910,00
 PLN
2 461 280,00
 PLN
Projekt został zrealizowany i rozliczony. 2009