Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2010

Lp.

Tytuł wniosku

Źródło dofinansowania

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Stan realizacji

Termin realizacji

1.

Współpraca z Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wspierania nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii w roku szkolnym 2009/2010: oddelegowanie nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących do Gesamtschule Talsand w Schwedt

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

6 508,29 zł 

6 508,29 zł

Projekt zakończony
i rozliczony.

2010

2.

Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -  pożyczka

2 989 976,00 zł

809 490,00 zł

Zadanie zrealizowane.

2010

3.

Budowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania w m. Włodkowice oraz budowa sieci wodociągowej dla m. Włodkowice i Zaborze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

2 989 976,00 zł

945 479,00 zł

Zadanie zrealizowane
i rozliczone.

2010

4.

Nazwa projektu:
Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa Śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania  rozwoju transgranicznej turystyki wodnej” Nazwa zadania Gminy Gryfino:
Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże żeglarskie – środkowe.
Strona internetowa:

www.nabrzeze.gryfino.pl

 

Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)

2007-2013 INTERREG IVA

 

14 580 549,84 zł

11 005 033,15 zł

Zadanie zrealizowane
i rozliczone.

2010-2015

5.

Projekt „Bakałarz -gryfiński projekt rozwoju edukacyjnego”- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Budżet Państwa (dotacja celowa)

1 706 897,00 zł

1 706 897,00 zł

Projekt zakończony
i w trakcie rozliczania.

2010-2011

6.

Rozbudowa Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza o windę dla osób niepełnosprawnych z przedsionkiem oraz zakup środków dydaktycznych

Strona internetowa:

www.gryfino.pl/winda-gimnazjum

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013;
Oś priorytetowa 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrona zdrowia; Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne i ponadgimnazjalne

472 198,67 zł

216 213,94 zł

Zadanie zrealizowane
i rozliczone.

2010-2011