Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2011

Lp.

Nazwa projektu

Źródło dofinansowania

Wartość projektu

Kwota dofinansowania

Stan realizacji

Termin realizacji

1.

Współpraca z Województwem Zachodniopomorskim w zakresie wspierania nauczania języka polskiego w szkołach na terenie Brandenburgii w roku szkolnym 2009/2010: oddelegowanie nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących do Gesamtschule Talsand w Schwedt.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

15 000 zł
 

15 000 zł

Projekt zakończony
i rozliczony

2011

2.

Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie - północne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013; Oś priorytetowa 6. Rozwój Funkcji Metropolitalnych; Działanie 6.1. Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym; Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym - Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych

15 745 840,33 zł

7 446 091,18 zł

Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczenia

2011-2014

3.  

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa 1. Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

12 433 337,38 zł

6 633 128,65 zł

 Zadanie w trakcie realizacji.

2011-2015

4.

Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Wniosek o umieszczenie  zadania w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego, zadanie ujęte w Programie Rocznym może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

18 638 815,50 zł

1 500 000,00 zł

Wniosek znajduje się na liście rezerwowej

2013-2018

5.

Budowa ul. Jana Pawła II w mieście Gryfinie

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - NPPDL 2011 

6 763 596,61 zł

2 280 042,00 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2011

6.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Targowej w Gryfinie

Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni  i domów dla bezdomnych - Bank Gospodarstwa Krajowego

5 845 675,24 zł

1 703 919,21 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2011-2013

7.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wirów w Gminie Gryfino

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

380 832 zł

245 698,23 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2011-2014

8.

Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt n. Odrą, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój.

Projekt ścieżek rowerowych na odcinkach nieczynnych szlaków kolejowych.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 -INTERREG IVA 

Gmina Gryfino
307 063,97 zł

Gmina Gryfino
261 000,00 zł

Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2011-2014