Zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych

ROK 2018

   Rok 2018

Lp. Nazwa projektu Źródło dofinansowania Wartość całkowita projektu Kwota dofinansowania Stan realizacji Termin realizacji
1. Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TEN-T Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 4 829 318,39 zł 1 499 999,98 zł W trakcie realizacji 2018-2020
2. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 3 815 419,21 zł 3 226 901,07 zł W trakcie realizacji 2018
3. Szkoła bez barier wymiana posadzki podłogowej korytarza szkolnego na parterze budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie Powiat Gryfiński/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49 349,70 zł 24 491,15 zł W trakcie realizacji 2018
4 „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31, ul. Pomorska w Gryfinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2 919 000,00 zł 2 124 999,98 zł W trakcie realizacji 2018
5 „Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 3 590 698,37 zł 2 967 706,66 zł W trakcie realizacji 2018
6 Granty Sołeckie 2018. „Rewitalizacja centrum kultury Sobiemyśla – świetlicy wiejskiej” Województwo Zachodniopomorskie 9 999,82 zł 9 999,82 zł W trakcie realizacji 2018
7 „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”
Beneficjent: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Partner:
Gmina Gryfino
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 319 126,00 zł 220 534,00 zł W trakcie realizacji 2018-2022