Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

I. Urodzenie

 1. Rejestracja urodzeń
 2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

II. Zawarcie małżeństwa

 1. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
 2. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
 3. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
 4. Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

III. Zgon

 1. Rejestracja zgonów

IV. Zmiana imienia, nazwiska

 1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
 5. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

V. Zmiany w aktach stanu cywilnego

 1. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 2. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 3. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 4. Sprostowanie aktów stanu cywilnego
 5. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)
 6. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskie lub w Danii 
 7. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
 8. Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i /lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa

VI. Testament

 1. Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli  spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

VII. Jubileusze

 1. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego /złote gody/
 2. Jubileusz setnych urodzin

VIII. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

 1. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 2. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
 3. Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 4. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu
 5. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie nieuwierzytelnionego dokumentu lub wgląd do dokumentu

IX. Dowody osobiste

 1. Wydawanie dowodów osobistych
 2. Składanie wniosku w formie elektronicznej o wydanie dowodu osobistego
 3. Dowód osobisty - zawiadomienie o utraceniu/uszkodzeniu dokumentu
 4. Dowód osobisty - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
 5. Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

X. Zameldowanie

 1. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
 4. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

XI. Wymeldowanie

 1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

XII. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

XIII. Informacja osobowo-adresowa

 1. Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
 2. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 3. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

XIV. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
 2. Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

XV. Wybory

 1. Ujęcie w stałym obwodzie do głosowania na wniosek

XVI. Numer PESEL

 1. Nadanie numeru PESEL
 2. Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

XVII. Rejestr Danych Kontaktowych

 1. Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych osobowych RDK