Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/78/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.

UCHWAŁA NR VIII/78/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 maja 2007r.
 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 19.154 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 19.154
75814   Różne rozliczenia finansowe

19.154

0970 Wpływy z różnych dochodów 19.154
OGÓŁEM 19.154

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 19.154 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.524
75412   Ochotnicze straże pożarne 8.524
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.524
 
801     Oświata i wychowanie 10.630
80101   Szkoły podstawowe

10.630

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.630
OGÓŁEM 19.154

§ 3. Załącznikowi Nr 3 do Uchwały Nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2007, nadaje się brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

DOCHODY

Dział 758

  • 19.154 zł – są to pozostałe środki pochodzące z wydatków niewygasających z upływem 2006r, których termin realizacji skończył się z dniem 30.04.2007r.

WYDATKI

Dział 754

  • 8.524 zł – na końcową realizację zadania „Budowa remizy OSP w Radziszewie”

Dział 801

  • 10.630 zł – na końcową realizację zadania „Projekt adaptacji WKU na cele dydaktyczne SP Nr 2 w Gryfinie”

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk