Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/79/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

UCHWAŁA NR VIII/79/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 21 maja 2007r.


w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 48, poz. 327) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego do kwoty 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie -EUROBOISKA”, którego spłata nastąpi w latach 2008-2012r.

§ 2. Jednocześnie traci moc uchwała Nr XLIX/612/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

§ 3. Spłata zadłużenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Konieczne jest zaciągnięcie kredytu na budowę boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie, gdyż Gmina nie posiada wolnych środków na realizację przedmiotowego zadania. Ponadto zgodnie z zapisem Uchwały Nr LI/100/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Gryfino, do zaciągnięcia wskazanego kredytu niezbędna jest stosowna uchwała organu stanowiącego. Biorąc pod uwagę kwotę zadłużenia, raty kapitałowe, nie licząc odsetek oraz kosztów związanych z obsługą kredytu, wyniosą rocznie 560.000 zł.

W załączeniu:

  1. kserokopia Uchwały Nr LI/100/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Gryfino

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk