Sesja nr VIII

UCHWAŁA NR VIII/77/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 14 maja 2007r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie” w ramach Działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” nr umowy 61412-UM5600116/07

UCHWAŁA NR VIII/77/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 14 maja 2007r.


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu – „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie” w ramach Działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” nr umowy 61412-UM5600116/07

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337), uchwala się, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zawieranej przez Gminę Gryfino z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie Projektu – „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie” w ramach Działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” nr umowy 61412-UM5600116/07 przy wnioskowanej kwocie dofinansowania projektu w wysokości 414.548 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 00/100) w formie weksla niezupełnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała została podjęta w celu prawidłowej realizacji umowy Nr UM5600116/07 (wraz z załącznikami) o dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie” w ramach Działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” nr umowy 61412-UM5600116/07 zawartej pomiędzy Gminą Gryfino a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego:
W załączeniu przedkłada się następujące dokumenty źródłowe:

  1. deklaracja do weksla niezupełnego „in blanco”;
  2. umowa Nr 61412-UM5600116/07 o dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie” w ramach Działania 2.3: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk