Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/80/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

UCHWAŁA NR IX/80/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r. Nr 10 poz. 71, Dz. U. z 2005r. Nr 23 poz. 192, Dz. U. z 2005r. Nr 122 poz. 1020, Dz. U. z 2006r. Nr. 79 poz. 549, Dz. U. z 2006r. Nr. 169 poz. 1201, Dz. U. z 2006r. Nr. 170 poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/164/03 Rady Miejskie w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określania zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie do uchwały
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych należy uchylić Regulamin wprowadzony w 2003r. dotyczący zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ze względu na nieaktualne zapisy w nim zawarte, jak i zaistniałe rozbieżności między regulaminem a wprowadzonym rozporządzeniem.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska –Piaskowska