Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/86/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”.

UCHWAŁA NR IX/86/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007r.


w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”. 

Na podstawie art.19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087/ uchwala się, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy” w obrębie gminy Gryfino, stanowiący załącznik do uchwały oraz uzgadnia ustalenia tego planu, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm./.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880/ zobowiązała rady gmin do opiniowania i uzgadniania planów m.in. rezerwatów przyrody. Wojewódzki Konserwator Przyrody pismem z dnia 02 maja 2007r. zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Gryfino o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy”. Przedmiotowy rezerwat znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry. Powierzchnia rezerwatu w granicach gminy Gryfino obejmuje 1,10 ha w obrębie Daleszewo- Międzyodrze. Większość terenu zajętego pod rezerwat znajduje  się w gminie Kołbaskowo. Wnoszę o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Sporządziła:
Janina Major