Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/81/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

UCHWAŁA NR IX/81/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Gryfinie w obrębie nr 4.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art.15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni około 70 m2, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 485, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4, na części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni łącznej około 580 m2 stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem działki 484/2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Rady nr IX/147/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. opublikowaną  w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 61, poz. 1118, została zatwierdzona zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Gryfino – rejon ulicy Armii Krajowej.
Zgodnie z podziałem ewidencyjnym miasta Gryfino rejon ten należy do obrębu ewidencyjnego nr 4. W świetle dyspozycji planu położona na tym terenie działka nr 485 o powierzchni 0,9622 ha, stanowiąca własność gminy Gryfino, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych, wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.  Plan przewiduje likwidację dotychczasowej granicy działki 485 z działką nr 484/2, stanowiącą własność osoby fizycznej i ustalenie nowej granicy w sposób określony na graficznej części planu. Takie rozwiązanie pozwoli na wydzielenie z działki gminnej powierzchni przeznaczonej na drogę dojazdową do nowoprojektowanej działki budowlanej z terenu działki 484/2 i wydzielenie z działki 484/2 powierzchni przeznaczonej pod nowoprojektowaną działkę budowlaną z terenu działki 485. Ponadto plan zakłada przeznaczenie części działki 484/2 na drogę gminną tj. ulicę lokalną o symbolu KL. Właścicielka działki 484/2, w oparciu o obowiązujące zapisy planu, wystąpiła  z wnioskiem o dokonanie zamiany części nieruchomości. Zamiana nieruchomości pomiędzy gminą i osobą fizyczną jest możliwa na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości ustawa przewiduje dopłatę równą tej różnicy. Mając na względzie zapisy planu zagospodarowania przestrzennego uznać należy, że dokonanie przedmiotowej zamiany nieruchomość leży również w interesie gminy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Przy zamianie nieruchomości koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zamiany (min. podział geodezyjny) strony pokrywają po połowie.

Sporządziła:
K.Lamperska