Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/89/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GRYFINO w rejonie C. W. Laguna

UCHWAŁA NR IX/89/07
RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta GRYFINO w rejonie C. W. Laguna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635), uchwala się co następuje:

  1. Treść uchwały
  2.  Integralną częścią niniejszej uchwały są :
    1. załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1000,
    2. załącznik nr 2 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino"
    3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu,
    4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.