Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/90/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007

UCHWAŁA NR IX/90/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), uchwala się co następuje:

§ 1. Na remont zabytkowego obiektu sakralnego położonego w miejscowości Stare Brynki na terenie gminy Gryfino, przyznaje się dotację dla Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radziszewie, jako właściciela obiektu, w wysokości 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych.

§ 2. Określona w § 1 kwota przeznaczona jest na odbudowę kościoła z ruin,  w tym na materiały i usługi budowlane związane z wykonaniem dachu.

§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji budynku,
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic  i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub  w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej  i odgromowej.

§ 4. Szczegóły dotyczące zasad rozliczania i kontroli wykorzystanej dotacji zostaną określone w stosownej umowie.

§ 5. Wszelkie prace wykonywane ze środków pochodzących z dotacji przyznanej niniejszą uchwałą muszą być przeprowadzane zgodnie ze wskazaniami i pod nadzorem konserwatora zabytków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych z ochroną i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący. Całość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje przeznaczone na remonty obiektów sakralnych w 2007 roku, proponuje się przekazać na odbudowę kościoła w Starych Brynkach, a konkretnie na prace związane z wykonaniem konstrukcji dachowej i pokryciem dachu. Prac w tym zakresie nie można podzielić na kilka etapów i dlatego konieczne jest udzielenie pomocy finansowej, aby zakończyć roboty na tyle, aby kościół samodzielnie mógł zacząć funkcjonować. Pozostałe wnioski pochodzą z parafii w Pniewie, Gardnie i Wełtynia i dotyczą zakresu prac, na które środki można zabezpieczyć w kolejnym roku. W bieżącym roku priorytetem jest wykonanie prac w kościele w Starych Brynkach, bowiem jest to jedyny obiekt sakralny w gminie, który do tej pory nie został odrestaurowany.

Sporządziła:
Barbara Lefik