Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/87/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR IX/87/07
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej złożonej przez ................. w sprawie ustalenia sposobu użytkowania nieruchomości wspólnej Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezprzedmiotową z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2007r. aktem notarialnym Nr Repertorium 3602/2007 Państwo ................. stali się właścicielami lokalu mieszkalnego oraz nabyli udziały we współwłasności nieruchomości przy ul. Gryfińskiej 39a/2 w Pniewie.  W świetle zmiany stanu formalno-prawnego, czyli nabycia praw właścicielskich przez dotychczasowych najemców skargę na bezczynność Burmistrza oraz na Komisję Rewizyjną należy uznać za bezprzedmiotową.

Sporządziła:
J. Major

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Magdalena Chmura-Nycz