Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/83/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5.

UCHWAŁA NR IX/83/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Gryfinie w obrębie nr 5.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, oznaczonej numerem działki 159/12 o powierzchni 0,0143 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5,  na nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą użytkowanie wieczyste osób fizycznych, oznaczoną numerem działki 159/16 o powierzchni 0,0040 ha, przeznaczoną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ulicę dojazdową (symbol I.4.KUd) .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U z a s a d n i e n i e

W dniach od 16 kwietnia do 6 maja 2002 r. wyłożony został do publicznego wglądu projekt zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmujący obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony  w rejonie ul. Czechosłowackiej. Projektem zmian objęty został również teren po byłej mleczarni zlokalizowany przy ul. Armii Krajowej. W trakcie wyłożenia projektu planu zarzut do planowanych rozstrzygnięć wnieśli Katarzyna i Wojciech Kowalczyk, wówczas współużytkownicy wieczyści działki nr 159/5 oraz właściciele znajdującego się na działce budynku magazynowego. Zarzut polegał na braku akceptacji przeznaczenia w planie części użytkowanej przez nich działki pod drogę – ulicę dojazdową (symbol I.4.KUd). Małż. Kowalczyk podnosili, że projektowane rozwiązania znacznie utrudnią im planowane zagospodarowanie nieruchomości (rozbudowa budynku).W związku z powyższym wystąpili  z wnioskiem o przekazanie na ich rzecz w zamian za część działki 159/5, części działki gminnej nr 159/4. Ówczesny Zarząd Miasta i Gminy Gryfino rozpatrując zarzut, mając na uwadze treść art. 36 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, który przyznawał właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, których dotychczasowe wykorzystanie, w wyniku zmian w planie stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, roszczenie do gminy o odszkodowanie lub wykupienie nieruchomości lub jej części,  z możliwością realizacji roszczenia w drodze zaoferowania przez gminę nieruchomości zamiennej, wyraził zgodę na zamianę nieruchomości, ograniczając wnioskowaną powierzchnię do zamiany z działki gminnej o około połowę. Małż. Kowalczyk wyrazili zgodę na tę propozycję i wycofali zarzut. Uchwałą Rady Nr XLVII/602/02 z dnia 27 czerwca 2002 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego nr 54, poz. 1203, zostały zatwierdzone zmiany  w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmujące: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie  ul. Czechosłowackiej.  Po dokonaniu, w dniu 25.05.2005 r., przez wszystkich współużytkowników wieczystych terenu po byłej mleczarni, zniesienia współużytkowania wieczystego gruntów i współwłasności budynków, w wyniku którego małż. Kowalczyk stali się wyłącznymi użytkownikami wieczystymi działki nr 159/9, możliwe było  kontynuowanie postępowania w sprawie zamiany nieruchomości, w tym zlecenie podziałów geodezyjnych nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych podziałów geodezyjnych dla potrzeb zamiany zostały wydzielone działki nr 159/12 o pow. 0,0143 ha (własność gminy) i 159/16 o pow. 0,0040 ha (użytkowanie wieczyste małż.Kowalczyk). Dokonanie zamiany stanowić będzie realizację przyjętych przez Gminę zobowiązań. Podstawę zamiany stanowi art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym w przypadku różnicy  w wartościach zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę. W tym konkretnym przypadku wartości nieruchomości ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszą: dz. 159/12 – 12.403 zł (będzie powiększona o podatek VAT 22%),dz. 159/16 – 4.741 zł. W trakcie prowadzonego dotychczas postępowania w sprawie zamiany, użytkownik wieczysty działki nr 159/7, sąsiadującej z działką gminną, kilkakrotnie występował  z wnioskami o odsprzedanie części działki gminnej lub o ustanowienie na niej służebności dojazdu, w związku z tym, że wykonał w obiekcie znajdującym się na granicy działek bramę wjazdową i dojazd do obiektu odbywa się przez teren działki gminnej. Sprawa ta była przedmiotem opinii prawnych, z których wynika, że gmina nie ma względem wnioskodawcy żadnych zobowiązań odnośnie udostępnienia dojazdu. W związku z tym, po wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy pomiędzy gminą, małż. Kowalczyk i użytkownikiem wieczystym działki 159/7 oraz koniecznością realizacji przez Gminę przyjętych wcześniej zobowiązań, zdecydowano o przedstawieniu Radzie projektu niniejszej uchwały.

Sporządziła:
K.Lamperska