Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/88/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2007-2009

UCHWAŁA NR IX/88/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2007-2009

Na podstawie art.21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie na lata 2007-2009 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z treści art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie przedłożyło wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.  Plan uwzględnia planowane finansowanie remontów i modernizacji w latach  2007 – 2009 z uwzględnieniem środków własnych przedsiębiorstwa. W zakresie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych inwestycje realizowane będą zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Gryfino.  Plan przedłożony przez przedsiębiorstwo nie koliduje z ogólnymi kierunkami rozwoju gminy Gryfino, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Gryfino na czas nieokreślony udzielonego przedsiębiorstwu na mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr BMK-6210-4/3/02 z dnia 18 grudnia 2002r.

Sporządziła:
E.Kubiak