Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/82/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wysoka Gryfińska.

UCHWAŁA NR IX/82/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 r.


w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wysoka Gryfińska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) - uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w użyczenie na czas nieoznaczony, od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa  w Gardnie, nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Wysoka Gryfińska, obejmującej działkę gruntu nr 12/5 o powierzchni 0,2476 ha oraz budynek po byłym przedszkolu, z przeznaczeniem na urządzenie w budynku świetlicy wiejskiej z zachowaniem istniejącej funkcji kaplicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

U z a s a d n i e n i e

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gardnie, jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska, obejmującej działkę gruntu nr 12/5 o pow. 0, 2476 ha oraz budynek po byłym przedszkolu o powierzchni zabudowy 228,70 m2, obecnie w części wykorzystywanego jako kaplica. Pozostała część budynku jest niezagospodarowana. Przedmiotową nieruchomość Parafia nabyła w roku 2001 od Gminy Gryfino. Mieszkańcy sołectwa Wysoka Gryfińska w roku 2006 wystąpili do Gminy  z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ponownego przejęcia nieruchomości do zasobów komunalnych pod jakimkolwiek tytułem prawnym w celu przystosowania niewykorzystanej części budynku na urządzenie świetlicy środowiskowej. Wniosek swój mieszkańcy uzasadniali potrzebą istnienia świetlicy wiejskiej w tej miejscowości oraz pilną koniecznością przeprowadzenia remontu budynku ze względu na jego zły stan techniczny. Brak środków finansowych uniemożliwia Parafii, jako właścicielowi, przeprowadzenie prac remontowych. Gmina, nie posiadając tytułu prawnego do nieruchomości, również nie może wyłożyć środków budżetowych na remont obiektu. Biorąc pod uwagę postulat mieszkańców, po uzgodnieniu z ks. proboszczem Parafii w Gardnie, wystąpiono do Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej, która jest władna podjąć decyzję w sprawie udostępnienia nieruchomości Gminie. Po wymianie korespondencji, pismem z dnia 27.03.2007 r. Kuria wyraziła zgodę na uruchomienie świetlicy w przedmiotowym budynku na zasadzie użyczenia, wnioskując jednocześnie, aby Gmina przeprowadziła remont budynku  i przystosowała część pomieszczeń na świetlicę z zachowaniem funkcji kaplicy. Ponadto Kuria zastrzegła, że w przypadku zmiany przez Gminę celu użytkowania użyczonych pomieszczeń, przyjęte ustalenia przestaną obowiązywać. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę przedmiotowej nieruchomości w użyczenie jest uzasadnione.

Sporządziła:
K.Lamperska