Sesja nr IX

UCHWAŁA NR IX/84/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR IX/84/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 maja 2007 roku


w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino 

Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844; z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; z 2006 roku: M.P. Nr 72 poz. 721, M.P. Nr 75 poz. 758, Dz.U.: Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190 poz. 1402)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Gryfino w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku).
 2. Przedsiębiorca może nabyć prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale na okres do pięciu lat, chyba że wcześniej wykorzysta maksymalną intensywność pomocy regionalnej w Gminie Gryfino.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

 1. Inwestycji początkowej – należy przez to rozumieć inwestycję w rozumieniu Art. 2 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 2. tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć tworzenie nowych miejsc pracy w rozumieniu Art. 2 ust. 1 lit. k) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 3. mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z 13 stycznia 1991 roku) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 z 28 lutego 2004 roku);
 4. pomocy eksportowej – należy przez to rozumieć pomoc eksportową w rozumieniu Art. 1 ust. 3 lit. a) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 5. dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć inwestycję początkową w rozumieniu Art. 2 ust. 1 lit. g) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 6. rozpoczęciu prac – należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności
 7. kosztach wynagrodzenia – należy rozumieć wszelkie koszty, jakie beneficjent pomocy faktycznie ponosi z tytułu zatrudnienia, na które składają się wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem oraz obowiązkowe składki, takie jak na ubezpieczenie społeczne
 8. miejscu pracy stworzonym bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego – należy rozumieć miejsca pracy w rozumieniu Art. 2 ust. 1 lit. m) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 9. produkcie rolnym – należy rozumieć produkty w rozumieniu Art. 2 ust. 1 lit. n) oraz o) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 10. przetwarzaniu i wprowadzaniu produktu rolnego do obrotu – należy rozumieć czynności, o których mowa w Art. 2 ust. 1 lit p-q) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku)
 11. działalności turystycznej – należy przez to rozumieć działalność określoną w Art. 2 ust. 1 lit r) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 302 str. 29 z dnia 1 listopada 2006 roku).

§ 3. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy:

 1. udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 2. w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 3. w sektorze rybołówstwa i akwakultury ;
 4. w sektorach: budownictwa okrętowego, stali, węgla oraz włókien syntetycznych;
 5. operacyjnej;
 6. uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych
 7. wobec przedsiębiorców dokonujących nowe inwestycje w zakresie budowy sklepów o łącznej powierzchni handlowej i magazynowej przekraczającej 100 m2.

§ 4.

 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie inwestycji początkowej zalicza się:
  1. cenę nabycia gruntów lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich ja budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z inwestycją początkową, w szczególności:
   1. maszyny i urządzenia;
   2. narzędzia, przyrządy i aparaturę;
   3. wyposażenie techniczne dla prac biurowych;
   4. infrastrukturę techniczną;
  3. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know how.
 2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocy zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.
 3. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
 4. W przypadku przedsiębiorców innych niż mały i średni nabywane aktywa muszą być nowe.
 5. W przypadku dużych przedsiębiorców koszty inwestycji w aktywa niematerialne i prawne kwalifikują się do wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia w rozumieniu niniejszej uchwały.

§ 6.

 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
  1. dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy,
  2. zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i pożyczek na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku oraz
  3. inwestycja musi być utrzymana w Gminie Gryfino przez okres co najmniej 5 lat lub w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres co najmniej trzech lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie ukończona;
  4. aktywa niematerialne i prawne, by kwalifikować je do pomocy muszą:
   1. być wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
   2. być uznawane za aktywa podlegające amortyzacji;
   3. zostać nabyte od stron trzecich na warunkach rynkowych;
   4. zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymujących pomoc przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw;
  5. miejsca pracy stworzone są bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego;
  6. stworzenie miejsce pracy musi nastąpić w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji i każde miejsce pracy jest utrzymywane przez okres co najmniej 5 lat lub 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
 2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastąpić w okresie do 36 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru, o którym mowa w ust.1 pkt 1.
 3. Przedsiębiorca zgłaszający zamiar skorzystania z pomocy publicznej jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny lub wstępną umowę zakupu nieruchomości, na której dokonana będzie inwestycja, pozwolenie na dokonanie nowej inwestycji lub zgłoszenie o zamiarze wykonania nowej inwestycji złożone do odpowiedniego organu lub innych dokumentów wskazujących na możliwość inwestowania na obszarze wskazanym przez przedsiębiorcę, dokumentów potwierdzających, iż nie jest przedsiębiorstwem, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, a także zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi wydane przez właściwe organy administracji publicznej.
 4. Wzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy publicznej określony zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7.

 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem dokonania zgłoszenia i złożenia wymaganych niniejszą uchwałą dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.
 2. Pomoc przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 31 ze zmianami) do końca miesiąca poprzedzającego dzień przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały lub maksymalnej wielkości pomocy wymienionej w § 10 ust. 1 uchwały nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego w niniejszej uchwale.

§ 8.

 1. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej określa § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190 poz. 1402) i jest liczona na zasadach zawartych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
 2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych i pomocy dla sektora transportowego, pułapy, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190 poz. 1402) w odniesieniu do pomocy dla inwestycji początkowej przyznawanej małym przedsiębiorcom mogą ulec podwyższeniu o 20 punktów procentowych, a w odniesieniu do pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom o 10 punktów procentowych.

§ 9. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały jest:

 1. Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 3.000 EURO lub
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 3 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 15.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 5.000 EURO.
 2. Dla średnich przedsiębiorców:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 20.000 EURO  albo
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 40.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat o dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 30.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 6.000 EURO.
 3. Dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w ust. 1 i 2:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 150.000 EURO  albo
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat o dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 200.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 50.000 EURO.
 4. W drugim roku podatkowym i w kolejnych latach objętych zwolnieniem wysokość nakładów inwestycyjnych lub przyrost zatrudnienia winien być co najmniej na poziomie wielkości przypadającej do upływu czasu objętego zwolnieniem.

§ 10.

 1. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 EURO, przy czym:
  1. koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny i
  2. środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji produktu lub produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
 2. W przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. Nr 190 poz. 1402).
 3. Pomoc regionalna przyznana na rzecz dużych projektów inwestycyjnych na podstawie istniejących programów pomocowych podlega notyfikacji, jeśli całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o wydatkach kwalifikowanych w wysokości 100 mln EURO przy zastosowaniu standartowych pułapów pomocy obowiązujących dla dużych przedsiębiorstw w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej w dniu przyznania pomocy.

§ 11. Pomoc na wspieranie inwestycji początkowej może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową, pod warunkiem, iż łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 8 albo wielkości ustalonej zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu korzystniejszych kosztów kwalifikujących się do objęcia tymi rodzajami pomocy.

§ 12.

 1. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczoną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w § 8 albo wielkości pomocy zgodnie z § 10 ust. 2 niniejszej uchwały.
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc ma obowiązek przedłożyć informację o każdej pomocy, w tym pomocy de minimis przeznaczonej na tę samą inwestycję, w związku z którą udzielana będzie pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

§ 13.

 1. Podatnicy korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są zobowiązani do składania oświadczeń wg ustalonego wzoru, do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku, w którym uzyskali pomoc udzieloną na podstawie niniejszej uchwały, w których udokumentują spełnienie warunków określonych w uchwale.
 2. W tym samym terminie podatnicy, o których mowa w ust. 1 winni złożyć informację o wielkości otrzymanej pomocy publicznej bez względu na jej formę i źródło.
 3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 organ podatkowy dokonuje do dnia 31 stycznia oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
 4. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej.
 5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych do oceny jego prawidłowości.
 6. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.
 7. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty kwoty, którą byłby zobowiązany zapłacić, gdyby nie została mu udzielona pomoc za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami w terminie 14 dni od dnia utraty powyższego zwolnienia.
 8. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku traci do niego prawo za cały okres zwolnienia.
 9. Przedsiębiorca, który dopuścił się czynu, o którym mowa w ust. 8 nie może ubiegać się o jakąkolwiek pomoc publiczną udzielaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przez okres 10 lat od dnia utraty prawa do zwolnienia.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej pomocy, zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15.

 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 2. Przedsiębiorca może nabyć prawo do zwolnienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński