Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

REJESTR UMÓW PUBLICZNYCH 2003

Lp. Nr umowy Data zawarcia umowy Data zakończenia umowy Wykonawca Przedmiot umowy oraz wartość jednostkowa brutto za wykonanie zlecenia: Tryb zamówienia
1. BWG.342/17/2003 3.02.2003r. 31.12.2003r Halina Stankowska 1. Wycena gruntu rolnego do 1 ha - 146,40 zł.

2. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału - 195,20 zł.

3. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po podziale celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału wraz z określeniem wartości działek przejętych z mocy prawa /drogi publiczne / na własność gminy, celem wypłaty odszkodowania - 195,20 zł.

4. Wycena wartości nieruchomości określającej jej wartość przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej celem naliczenia opłaty adiacenckiej określającej wzrost wartości w związku z budową tych urządzeń - 195,20 zł.

5. Wycena wartości nieruchomości, które będą obciążone hipoteką - 195,20 zł.

Zapytanie o cenę.

2.. BWG.342/18/2003 6.02.2003r. 31.12.2003r. Maria Zegarek 1 .Wycena lokalu mieszkalnego w budynkach wielolokalowych:
- wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku, pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu - 150,00 zł.
- wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi budynku oraz wartością gruntu - 150,00 zł.

2. Wycena lokalu użytkowego w budynkach:
- wielolokalowych wraz z urządzeniami, częściami wspólnymi pomieszczeniami przynależnymi oraz wartością gruntu - 180,00 zł.
- wielolokalowych warz z urządzeniami i częściami wspólnymi oraz wartością gruntu - 180,00 zł.
- wolnostojące wraz z wartością gruntu - 180,00 zł.

3. Wycena nieruchomości zabudowanych wraz z wartością gruntu:
- budynkami mieszkalnymi - 250,00 zł.
- budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi 250,00 zł.
- dużymi obiektami - 280,00 zł.
- budynkami gospodarczymi:
a/ jednym - 120,00 zł.
b/. od 2 do 5 - 120,00 zł.
c/. powyżej 5 - 120,00 zł.
- piwnicami naziemnymi:
a/. od 2 do 5 - 290,00 zł.
b/. powyżej 5 - 290,00 zł.
4. Wycena gruntu rolnego:
- o powierzchni od 1,00 ha do 5,00 ha - 150,00 zł.
- o powierzchni powyżej 5,00 ha - 150,00 zł.

Zapytanie o cenę.

3. BWG.342/19/2003 6.02.2003r. 31.12.2003r. Jolanta Parys 1. Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z wartością grunt:
- garażami - 183,00 zł.
- jedną piwnicą naziemną - 183,00 zł.

2. Wycena wartości prawa użytkowania wieczystego na podstawie posiadanych przez tut. Urząd wycen szacunkowych sporządzonych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych, celem określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - 61,00 zł.

Zapytanie
o cenę

4. BWG.342/20/2003 4.02.2003r. 31.12.2003r. Ilona Rogało - Wilczyńska
1. Wycena działek przeznaczonych na inne cele niż rolne:
- pojedynczej działki - 100,00 zł.
- od 2 do 5 działek - 90,00 zł.
- powyżej 5 działek - 85,00 zł.
- od 2 do 5 działek w kompleksie - 85,00 zł.
- powyżej 5 działek w kompleksie - 80 zł.

2. Wycena wartości rynkowej oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości dla potrzeb przekształcenia tego prawa w prawo własności - 110,00 zł.

3. Wycena wartości nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - 110,00 zł.

4. Wycena nieruchomości określającej jej wartość w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, celem naliczenia opłaty planistycznej - 180,00 zł.

5. Wycena gruntów zabudowanych i nie zabudowanych, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych 70,00 zł.

Zapytanie
o cenę

5. BWG.342/48/2003 3.04.2003r. 31.03.2004r. Michał i Helena Kaznocha 1. Podział nieruchomości rolnej bez aktualizacji powierzchni użytków gruntowych, z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, z rozgraniczeniem, bez rozgraniczenia - 1.219,80 zł. + 267,50 zł. za każdą następną działkę powyżej 2.

2. Podział nieruchomości nierolnej na 2 działki bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych, z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, z rozgraniczeniem, bez rozgraniczenia - 1.257,25 zł.

3. Podział nieruchomości nierolnej na 3-5 działek z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych, bez rozgraniczenia - 1.699,16 zł.

4. Podział nieruchomości nierolnej na 6-10 działek z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych bez rozgraniczenia - 2.461,00 zł.

5. Podział nieruchomości nierolnej na 6-10 działek z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych z rozgraniczenia - 2.651,46 zł.

6. Podział nieruchomości nierolnej na więcej niż 10 działek z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych, bez rozgraniczenia - 2.546,60 zł. + 187,25 za każdą następną działkę powyżej 11.

7. Podział nieruchomości nierolnej na więcej niż 10 działek z aktualizacją powierzchni i użytków gruntowych, bez aktualizacji powierzchni i użytków gruntowych, z rozgraniczenia -
3.199,30 zł.

8. Rozgraniczenie nieruchomości / w ramach odrębnego zlecenia / 818,55 zł. + 87,74 zł. za każdy następny punkt graniczny powyżej 4.

Zapytanie
o cenę

6. BWG.342/49/2003 3.04.2003r. 31.03.2004r. Henryk Szymczak 1. Podział nieruchomości nierolnej na 3-5 działek z rozgraniczeniem - 1.790,00 zł.

2. Wznowienie granic nieruchomości bez pomiaru uzupełniającego, bez aktualizacji danych ewidencyjnych, z pomiarem uzupełniającym, z aktualizacją danych ewidencyjnych, z rozgraniczeniem, bez rozgraniczenia - 428,00 zł. do 4 punktów granicznych + 42,80 zł. za każdy następny powyżej 4.

3. aktualizacja mapy zasadniczej z dokonaniem pomiaru / pomiar budynku, zmiana użytków gruntowych - 400,00 zł.

4. aktualizacja mapy zasadniczej bez pomiaru / usunięcie budynku, zmiana użytku / - 300,00 zł.

5. Scalenie i podział do 10 działek - 3.150,00 zł.

6. Scalenie i podział powyżej 10 działek - 3.150,00 zł. + 220,00 zł. za każdą następną działkę powyżej 10.

Zapytanie
o cenę

7. BWG.342/58/2003 12.05.2003r. 31.03.2004r. Jacek Rossa Wykonanie rzutów gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych:
- od dwóch do pięciu rzutów lokali mieszkalnych w tym samym budynku - 109,80 zł.
- powyżej pięciu rzutów lokali mieszkalnych w tym samym budynku 97,60 zł.
- od dwóch do pięciu rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w tym samym budynku - 109,80 zł.
- powyżej pięciu rzutów lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi w tym samym budynku - 97,60 zł.
- od dwóch do pięciu rzutów lokali użytkowych w tym samym budynku - 134,20 zł.
- od dwóch do pięciu rzutów lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi w tym samym budynku - 134,20 zł.

Zapytanie
o cenę

8. BWG.342/59/2003 12.05.2003r. 31.03.2004r. Mirosław Strugarek Wykonywanie rzutów gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń przynależnych:
- jeden rzut lokalu mieszkalnego - 105,00 zł.
- jeden rzut lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym - 118,00 zł.
- jeden rzut lokalu użytkowego - 100,00 zł.
- jeden rzut lokalu użytkowego z pomieszczeniem przynależnym - 110,00 zł.

Zapytanie o cenę

9. BWG.342/79/2003 18.06.2003r. 23.06.2003r. Maria Zegarek sporządzenie wycen nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie 5 m. Gryfino - w celu ustalenia wartości składników majątkowych. - cena brutto 2.500,00 zł.
zamówienie na podstawie art. 71 ust. 1 pkt. 3 ustawy o zamówieniach publicznych.