Sesja nr XI

UCHWAŁA NR XI/112/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/631/06 z dnia 01 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA NR XI/112/07
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr LII/631/06 z dnia 01 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, /Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2708; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601/  - uchwala  s i ę, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/631/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 01 czerwca 2006 r.  w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat, lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 , § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  • „Przeznaczyć do oddania w najem na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokal użytkowy nr 1a, o pow. 608,29 m2, położony w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8, na prowadzenie usług hotelarskich i pensjonatowych, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Lokal użytkowy nr 1a mieszczący się w budynku komunalnym, położonym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 stanowi własność Gminy Gryfino. Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr LII/631/06 z dnia 01.06.2006 r. w/w lokal przeznaczony był do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego na prowadzenie usług biurowych, handlowych, gastronomicznych i hotelarkich.
Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr V/64/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego wprowadzone zostały w uzupełnieniu dodatkowe możliwości prowadzenia w w/w lokalu usług w zakresie: służby zdrowia, pensjonatowych, administracji publicznej, oświaty, kultury, rekreacji i sportu. Wobec powyższego zasadnym jest w podjętej uchwale o przeznaczeniu lokalu do najmu w drodze przetargu wprowadzić dodatkowo uchwalone możliwości prowadzenia w nim funkcji usługowych.

Sporządził:
Wacław Rogojsza